పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - పరీక్షిత్తు - సంక్షిప్త పటము

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - పరీక్షిత్తు సంక్షిప్త వంశ పటం

. . . పరీక్షిత్తు సంక్షిప్త