పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - నహుషుడు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - నహుషుని వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 61:-
అనువు; అనేనసుడు ; ఆయువు ; ఇళాకన్య; ఊర్వశి; కరంధముడు; కాశి; కాశ్యుడు ; కుశుడు ; కృతి ; కృత్స్నమదుడు ; క్షత్రవృద్ధుడు ; గాంధారుడు; ఘర్ముడు; ఘృతుడు; చంద్రుడు; జనమేజయుడు; జయుడు ; జయుడు; తుర్వసుడు; తుర్వసుడు; త్రిసానువు; త్రుహ్యుడు; దీర్ఘతపుడు; దుర్మదుడు; దేవయాని (); ద్రుహ్యుడు; నహుషుడు ; నాయాతి ; నారబ్దుడు; పురూరవుడు; పూరువు; ప్రచేతసుడు; ప్రాచీనాంస్వుడు; ప్రీతి; బభ్రుసేతువు; బుధుడు; బృహ్వృచప్రవరుడు; భానుమంతుడు; మరుత్త్తుడు.; యతి ; యదు; యయాతి ; యయాతి; రంభుడు ; రజి ; రయుడు ; రాష్ట్రుడు; వహ్ని; విజయుడు ; వియతి ; శర్మిష్ఠ (); శునకుడు; శౌనకుడు; శ్రద్ద; శ్రాద్దదేవుడు; శ్రుతాయువు ; సంజయుడు; సంయాతి ; సత్యాయువు ; సుహ్రోతుడు ;

. . . నహుషుడు