పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రంవంశం - క్రోష్ణువు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - క్రోష్ణువు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 53:-
అంశువు; అనువు; ఉశనుడు; కుంతి; కుంతి; కురువశుడు; కుశుడు; కృతి; కృథుడు; క్రోష్ణువు; చిత్రరథుడు; చేది; చైద్యుడు; జీమూతుడు; జ్యాముఖుడు; దశరథుడు; దశార్హుడు; దృష్టి; దేవక్షత్రుడు; దేవరాతుడు; ధర్మజుడు; నలుడు; నవరథుడు; నిర్వృతి; నుశికుడు; పదివేల పుత్రులలో; పురుజిత్తు; పురుహోత్రుడు; పృథుశ్రవుడు; పృధువు; బభ్రువు; భీమరథుడు; భేరుశేకుడు; మధువు; ముఖ్యుడు; యదు; రిపుడు; రుక్ముడు; రుక్మేషువు; రుచికుడు; రోమపాదుడు; వికృతి; విదర్భుడు; విభువు; వృజినవంతుడు; వ్యోముడు; శకుని; శశిబిందుడు; శైబ్య; శ్వాహితుడు; సహస్రజిత్తు; సాత్వతుడు.

. . . క్రోష్ణువు.