పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - కృష్ణుని పూర్వీకులు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - శ్రీకృష్ణుని సంక్షిప్త వంశ పటం

. . . శ్రీకృష్ణుని సంక్షిప్త