పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - కౌరవులు, పాండవులు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - కౌరవ పాండవుల వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 26:-
అంబాలిక; అంబిక; అర్జునుడు; కుంతి; కౌరవులు.; గంగ; గాంధారి; చిత్రాంగదుడు; దుర్యోధనుడు; దుశ్శల; ధర్మరాజు / యుధిష్ఠరుడు; ధృతరాష్ట్రుడు; నకులుడు; పరాశరుడు; పాండురాజు; ప్రతీపుడు; భీముడు; భీష్ముడు; మాద్రి; విచిత్రవీర్యుడు; విదురుడు; వ్యాసుడు; శంతనుడు; శుకుడు; సత్యవతి; సహదేవుడు.

. . . కౌరవ పాండవులు