పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - దేవమీఢుడు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - దేవమీఢుడు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 61:-
అనీకుడు; అనువిందుడు.; అర్జునుడు; ఆనకుడు; ఋతుధామ; కంక; కంకుడు; కంస; కంసవతి; కర్ణిక; కర్ణుడు (కానీనుడు); చిత్రకేతు; జయత్సేనుడు; జయుడు; దంతవక్త్రుడు; దక్షుడు; దమఘోషుడు; దుర్మర్షణుడు మున్నగువారు; దూర్వాక్షి; దేవభాగుడు; దేవమీఢుడు; దేవశ్రవుడు; ధర్మజుడు; ధృష్టకేతుడు; నిషుమంతుడు; పాండురాజు; పురుజిత్తు; పుష్కరుడు; పృథ / కుంతి; ప్రతర్థనుడు మొదలగు 5 గురు; బకుడు; బాణుడు; బృహద్బలుడు; భీముడు; మారిష; మిశ్రకేశి (అప్సరస); రాజాధిదేవి; రాష్ట్రపాలి; వత్సకుడు; వసుదేవుడు; విందుడు; వీరుడు; వృకుడు మున్నగువారు; వృకుడు; వృద్ధశర్మ; వృషుడు; శిశుపాలుడు; శ్యామకుడు; శ్రుతకీర్తి; శ్రుతదేవయు; శ్రుతశ్రవస; సత్యాజిత్తు; సాళ్వుడు; సుదామని; సుమత్రానీకుడు; సుర భూమి; సూర్యుని; సృంజయుడు; హరికేశుడు; హిరణ్యాక్షుడు; హృదికుడు.

. . . దేవమీఢుడు