పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : చంద్రవంశం - దేవకుడు

చంద్ర వంశం వర్ణనలో - దేవకుడు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 30:-
ఆహుకి; ఆహుకుడు; ఉగ్రసేనుడు; ఉపదేవి; ఉపదేవుడు; కంస; కంసవతి; కంసుడు; కహ్వుడు; తుష్టిమంతుడు; దేవకి; దేవకుడు; దేవరక్షిత; దేవలుడు; దేవవర్దనుడు; ధృతదేవి; న్యగ్రోధుడు; పునర్వసువు; రాష్ట్రపాలిక; రాష్ట్రపాలుడు; వసుదేవుడు; విసృష్టుడు; శంకుడు; శాంతిదేవి; శ్రీదేవి; సహదేవి; సుదేవుడు; సునామకుడు; సుభువు; సురాభువు.

. . . దేవకుడు