పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : బ్రహ్మ దేవుని పుత్రులు

చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వంశ పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 27:-
అంగిరసుడు; అత్రి; ఆకూతి; ఉత్తానపాదుడు; కర్దముడు; క్రతువు; దక్షుడు; దేవహూతి; నారదుడు; నిరృతి; నీలలోహితుడు అను రుద్రుడు; పులస్త్యుడు; పులహుడు; ప్రసూతి; ప్రియవ్రతుడు; భృగువు; మన్మధుడు; మరీచి; వసిష్ఠుడు; శతరూప; సనందనుడు; సనకుడు; సనత్కుమారుడు; సనత్సుజాతుడు; సరస్వతి; స్వాయంభువుడు

. . . బ్రహ్మ దేవుడు