పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వంశవృక్షాలు : భరతుడు

భరతుడు వంశం పటం

ఈ పటంలో గల వ్యక్లుల పేర్లు = 87:-
అంతరిక్షుడు; అవరోధనుడు; అవిర్హోత్రుడు; ఆకూతి; ఆచరణుడు; ఆర్యావర్తం; ఆర్యావర్తుడు; ఆసురి; ఇంద్రస్ప్రుశ; ఇంద్రస్ప్రుశుడు; ఇలావర్తం; ఇలావర్తుడు; ఉత్కళ; ఉద్గాత; ఉద్గీతుడు; ఊర్జ; ఋషభుడు; ఋషికుల్య; కరభాజనుడు; కవి; కీకట; కీకటుడు; కుశావర్తం; కుశావర్తుడు; గయుడు; చమసుడు; చిత్రరథుడు; జయంతి; జయంతి; త్వష్ట; దేవకుల్య; దేవతాజిత్తుడు; దేవధ్యుమ్నుడు; దోష; ద్రమీఢుడు; ధూమ్రకేతువు; ధేనుమతి; ధ్రువసేన; నక్తుడు; నుతి; పంచజని; పరమేష్టి; పిప్పలాయనుడు; పృథుషేణుడు; ప్రతిహర్త; ప్రతీహుడు; ప్రబుద్ధుడు; ప్రమన్యువు; ప్రస్తోత; ప్రస్తోత; బిందుమంతుడు; బిందుమతి; బ్రహ్మావర్తం; బ్రహ్మావర్తుడు; భద్రసేన; భద్రసేనుడు; భరత వర్షం; భరతుడు; భారతి; భువనుడు; భూముడు; భోజ; మధువు;మన్యువు; మరీచి; మలయకేతు; మలయకేతువు; రాష్ట్రభృత్తు; వరరత్న; విదర్భ; విదర్భుడు; విభుడు; విరజుడు; విరోచన; విశ్వరూపుడు; విషూచి.; వీరవ్రతుడు; వ్యోముడు; సత్య; సమ్రాట్టు; సరఘ; సుదర్శనుడు; సుమతి; సుమనస; సువర్చల; స్వాతి; హరి;

. . . భరతుడు