పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ఉల్లేఖనాలు : ధ్విపద భాగవతము ముందు పుటలు

తంజావూరు సరస్వతీ మహల్ ప్రచురణము - 23

ద్విపదభాగవతము

మడికి సింగనార్య విరచిత

ద్విపద కావ్యము


పరిష్కర్త

శ్రీ వాసిష్ఠ అ. మహాదేవశాస్త్రి

పండితుడు, సరస్వతీమహల్ గ్రంథాలయము తంజావూరు.


తంజావూరు సరస్వతీమహల్ గ్రంథాలయ నిర్వాహక సంఘము తరపున
గౌరవకార్యదర్సి
శ్రీ S. గోపాలన్, B. A., B. L గారిచే

ప్రచురించబడినది
1950

మూల్యము. రూ. 3-0-0Printed at
THE NATIONAL ART PRESS
91, Mount Road, Madras-13PREFACE

This publication contains the earliest Telugu version available of SRI BHAGAVTA 10th skanda, dealing with Sri KRISHNA’S life in MADHURA and in DWARAKA. The author Madiki Singanarya lived in the early part of the fifteenth century. He was therefore an elder contemporary of POTHANNA the celebrated author of ANDHRA BHVAGAVATAMU.

The present work which is in Dvipada is anterior to POTHANNA’S work. The merits of the Author’s poetry can be gathered from the fact that his verses are cited as models in standard works on Grammar and Rhetoric. The author has also written three other works in Telugu namely: -

  • 1. VASISSHTA RAMAYANA
    The well-known philosophical work
  • 2. PADMA PURANA
    and
  • 3. SAKALA NITISAMMATAMU
    a work in politics,

The present work has three Kandas in it: - (1) Madura Kanda (2) Kalyana Kanda and (3) Jagadhabiraksha Kanda. The Kandas dealing with the Balaleela in the beginning and the Bhaktanugraha in the end are missing.

The portion that is now published is complete so far as it goes and has been selected for its value as a high class Dvipada Kavya of the early classical age in Telugu literature. For a fuller account of the Author and the diverse merits of the work the reader is referred to the Telugu introduction of the learned Editor who has spared no pains in editing this work.

Our thanks are due to him for his valuable services.

Our grateful thanks are due to the Government of Madras for the liberal grants which have enabled us to publish this and other valuable manuscripts of this Library.

Sarswathi Mahal.
Tanjore.
15 - 1 - 1951.
S. Gopalan,
Honorary Secretary
T. M. S. S. Library Committee.