పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(ప-హ) : విడిచితి (6-149-క.)

6-149-క.

విడిచితి భవబంధంబుల
డఁచితి మాయావిమోహ మైన తమంబు
న్నొడిచితి నరివర్గంబులఁ
చితి నా జన్మ దుఃఖ ర్మార్ణవమున్.

టీకా:

విడిచితి = వదలేసాను; భవ = సాంసారిక; బంధంబులన్ = బంధములను; అడచితి = అణచివేసుకొన్నా; మాయా = మాయతో కూడిన; విమోహము = మోహ పూరితం; ఐన = అయిన; తమంబున్ = అజ్ఞానాన్ని; ఒడిచితిన్ = జయించాను; అరివర్గంబులన్ = అరిష్వర్గంబులను {అరిష్వర్గంబులు - 1 కామ 2క్రోధ 3మోహ 4లోభ 5మద 6మాత్సర్యములు}; గడచితిన్ = దాటేసాను; ఆజన్మ = జనన మరణా లనే; దుఃఖ = దుఃఖ పూరిత; కర్మ కర్మబందాల; ఆర్ణవమున్ = సముద్రమును.

భావము:

యమభటులనుండి విడిపింపబడ్డ అజామిళుడు సత్యం గ్రహించి, నియమించు కుంటున్నాడు. – 

    ఇదిగో భవబందాలను వదలివేసాను. మాయా మోహాలు అనే అజ్ఞానాంధకారాన్ని అణిచేసాను. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అనే ఆర్గురు శత్రువులను జయించాను. దుఃఖ పూరిత మైన జనన మరణా లనే సముద్రాన్ని తరించాను.