పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(ప-హ) : పలుకులు (8-309-క.)

8-309-క.

లుకులు మధురసధారలు
లఁపులు నానా ప్రకార దావానలముల్
చెలుములు సాలావృకములు
చెలువల నమ్ముటలు వేదసిద్ధాంతములే?

టీకా:

పలుకులు = మాటలు; మధు = తేనెల వంటి; రస = రుచులు; ధారలు = కారునవి; తలపులు = ఆలోచనలు; నానా = అనేక; ప్రకార = విధములైన; దావానలముల్ = కార్చిచ్చులు; చెలుములు = స్నేహములు; సాలావృకములు = నక్కలు; చెలువలన్ = అందగత్తెలను; నమ్ముటలు = విశ్వసించుట; వేదసిద్ధాంతములే = ప్రమాణికములా, కాదు.

భావము:

అమృతం పంచమని అడుగుతున్న దానవులతో జగన్మోహిని పలుకులు –

     అందగత్తెల మాటలు తేనెలు కారుతుంటాయి. ఆలోచనలు అనేక విధాలైన కార్చిచ్చులు. స్నేహాలు తోడేళ్ళు. అలాంటి వారిని విశ్వసించండం వేదసమ్మతం కాదు కదా.