పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(ప-హ) : హంతవ్యుడు (7-189-క.)

7-189-క.

హంవ్యుఁడు రక్షింపను
మంవ్యుఁడు గాడు యముని మందిరమునకున్
గంవ్యుఁడు వధమున కుప
రంవ్యుం డనక చంపి రండీ పడుచున్.

టీకా:

హంతవ్యుడు = చంపదగినవాడు; రక్షింపను = కాపాడుటకు; మంతవ్యుడు = యోచింపదగినవాడు; కాడు = కాడు; యముని = యముడి యొక్క; మందిరమున్ = ఇంటి; కున్ = కి; గంతవ్యుడు = పోదగినవాడు; వధమున్ = చంపుట; కున్ = కు; ఉపరంతవ్యుడు = మానదగినవాడు; అనక = అనకుండగ; చంపి = సంహరించి; రండి = రండి; ఈ = ఈ; పడచున్ = పిల్లవానిని.

భావము:

ఈ పిల్లాడు చంపదగినవాడు కాని రక్షింప దగినవాడు కాదు. చిన్న కుర్రాడిని చంపడం ఎందుకని ఆలోచించంకండి. యమలోకానికి పంపదగినవాడు కనుక వెంటనే ప్రహ్లాదుడిని చంపేసి రండి. 

  అని హిరణ్యకశిపుడు తన రాక్షసభటులను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు.