పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(ప-హ) : రాజీవసదృశనయన (11-125-క.)

11-125-క.

రాజీవసదృశనయన! వి
రాజితసుగుణా! విదేహరాజవినుత! వి
భ్రాజితకీర్తి సుధావృత
రాజీవభవాండభాండ! ఘుకులతిలకా!

టీకా:

రాజీవసదృశనయన = శ్రీరామా {రాజీవసదృశనయనుడు - రాజీవ (పద్మముల) సదృశ (వంటి) నయన (కన్నులు కలవాడు), రాముడు}; విరాజితసుగుణా = శ్రీరామా {విరాజితసుగుణుడు - విరాజిత (ప్రకాశించెడి) సుగుణుడు (సుగుణాలు కలవాడు), రాముడు}; విదేహరాజవినుత = శ్రీరామా {విదేహరాజవినుత - విదేహ దేశపు రాజు (జనకుని)చే వినుత (స్తుతింపబడినవాడు), రాముడు}; విభ్రాజితకీర్తిసుధావృతరాజీవభవాండభాండ = శ్రీరామా {విభ్రాజితకీర్తిసుధావృతరాజీవభవాండభాండ - విభ్రాజిత (ప్రకాశించెడి) కీర్తి అనెడి సుధ (అమృతము)చేత ఆవృత (ఆవరింపబడిన) రాజీవభవ అండభాండ (బ్రహ్మాండభాండము కలవాడు), రాముడు}; రఘుకులతిలకా = శ్రీరామా {రఘుకులతిలకుడు - రఘు కుల (వంశానికి) తిలకుడు (శోభాకరమైన వాడు), రాముడు}.

భావము:

ఏకాదశ స్కంధాంత స్తోత్రం ఇటువంటిదే సప్తమ స్కంధములో కూడ కలదు – 

రాజీవపుష్పాలకు సాటివచ్చే చక్కని కన్నులున్న వాడ! ప్రకాశించే సుగుణాలు గల వాడా! విదేహరాజు జనకునంతటి వానిచే పొగడబడిన వాడ! మిరుమిట్లు గొలిపే కీర్తితో ఆవరించబడిన బ్రహ్మాండభాండాలు గలవాడ! రఘువంశానికి తిలకం వలె శోభాకర మైన శ్రేష్ఠుడా! శ్రీరామా! నమస్కారం.