పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(ప-హ) : భూసురుడవు (1-162-క.)

1-162-క.

భూసురుఁడవు, బుద్ధిదయా
భాసురుఁడవు, శుద్ధవీరటసందోహా
గ్రేరుఁడవు, శిశుమారణ,
మాసురకృత్యంబు ధర్మ గునే తండ్రీ!

టీకా:

భూసురుఁడవు = బ్రాహ్మణుడవు; బుద్ధి = బుద్దియందు; దయా = దయతో; భాసురుఁడవు = ప్రకాశించువాడవు; శుద్ధ = చక్కటి; వీర = వీరుల; భట = భటుల; సందోహ = సమూహములో; అగ్రేసరుఁడవు = పెద్దనాయకుడవు; శిశు = పిల్లలను; మారణము = సంహరించుట; అసుర = రాక్షసపు; కృత్యంబు = పని; ధర్మ = న్యాయము; అగునే = అవుతుందా; తండ్రీ = అయ్యా.

భావము:

తండ్రీ! దివ్యమైన బ్రాహ్మణుడివి కదయ్య; వివేక, దయాదాక్షిణ్యాలతో ప్రకాశించేవాడవు కదయ్య; వీరాధివీరులందరిలో ముందుండే వాడవు కదయ్యా; అలాంటి నువ్వు బాలుర ప్రాణాలు తీసే ఇలాంటి రాక్షసకృత్యానికి ఒడిగట్టడం ధర్మమా చెప్పు.

అశ్వత్థామను కట్టి పట్టుకొచ్చి కృష్ణార్జునులు ద్రౌపది ముందు పడేసారు. స్థితప్రజ్ఞురాలైన ఆమె ఇలా ప్రశ్నిస్తోంది తమ పిల్లలను హతమార్చిన ఆ బాలఘాతకుని. ఎంతటి సంయమనం ఎంతటి ధార్మిక సంస్కారం. దానికి ఏమాత్రం తగ్గని పదవిన్యాసం.