పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : తేనెసోనలు(ప-హ)

శీర్షికలు

 1. పంకజముఖి (10.1-105-క)
 2. పంచబాణుని (1-272-మత్త.)
 3. పడతీ నీబిడ్డడు (10.1-308-క.)
 4. పనుపక (9-558-క.)
 5. పరగన్ (1-161-మ.)
 6. పరమపావన (3-1053-త.)
 7. పరుజూచున్ (10.2-178-మ.)
 8. పర్వతద్వంద్వంబు (10.2-733-సీ.)
 9. పలికెడిది (1-18-క.)
 10. పలుకులు (8-309-క.)
 11. పల్లవ (10.1-1713-సీ.)
 12. పాంచాలీకబరీవికర్షణ (1-177-శా.)
 13. పాఱడు (7-194-ఉ.)
 14. పావనములు (1-447-క.)
 15. పిడుగు పడదు (10.1-414-తే)
 16. పుట్టంబుట్ట (1-7-శా.)
 17. పుట్టితి బుద్ధి యెఱింగితి (10.1-536-క.)
 18. పుట్టినేర్చుకొనెనొ (8-619-ఆ.)
 19. పుట్టిపుట్టడు (10.1-310-మత్త.)
 20. పున్నాగ (10.1-1010-సీ.)
 21. పుష్కరంబందు (12-46-తే.)
 22. పూతనయై (10.1-1021-సీ.)
 23. పెట్టిరి (3-13-క.)
 24. పొడిచిన (1-487-క.)
 25. పొలతుల (9-335-సీ.)
 26. పోడను బ్రాహ్మణుడు (10.1-1729-ఉ.)
 27. ప్రాణేశ (10.1-1711-సీ.)
 28. ప్రాప్తానందులు (1-515-శా.)
 29. బలములుగల (1-379-క.)
 30. బలయుతులకు (7-264-క.)
 31. బలవంతుడ (7-262-క.)
 32. బలవత్సైన్యముతోడ (11-3-మ.)
 33. బహుజీవనముతోడ (10.1-822-సీ.)
 34. బాలశీతాంశురేఖా (3-421-తే.)
 35. బాలాజన (1-309-క.)
 36. బాలుండీతడు (10.1-921-శా.)
 37. బాలురకుబాలు (10.1-307-క.)
 38. బిడ్డడు (1-261-క.)
 39. బిడ్డలకుబుద్ధిసెప్పని (1-314-క.)
 40. బుద్ధిమంతుడయిన (9-386-ఆ.)
 41. బొమ్మ పెండిండ్లకు (10.2-180-సీ._
 42. భగవంతుండగు (1-65-క.)
 43. భాందవముననైన (10.1-974-ఆ.)
 44. భాగవతముదెలిసి (1-19-ఆ.)
 45. భీమంబై (8-112-శా.)
 46. భూతములవలన (1-378-క.)
 47. భూపాలకులకు (1-167-క.)
 48. భూషణములు (1-46-క.)
 49. భూసురుడవు (1-162-క.)
 50. భ్రమరా (10.1-1458-మ.)
 51. మందారమకరంద (7-150-సీ.)
 52. మందునకు (1-395-క.)
 53. మకరమొకటి (8-114-క.)
 54. మగువా (10.1-321-క.)
 55. మన సారథి (1-359-క.)
 56. మన్నేటికిభక్షించెదు (10.1-336-క.)
 57. మమ్ముబెండ్లి (10.1-689-ఆ.)
 58. మరలుపు (10.1-513-క.)
 59. మాకందర్పుని (9-604-క.)
 60. మాటిమాటికి (10.1-496-సీ.)
 61. మానినీమన్మథు (10.1-1014-సీ.)
 62. మామావలవలు (10.1-821-క.)
 63. మావారిభస్మరాసుల (9-221-క.)
 64. మీ పాపడు (10.1-309-క.)
 65. ము న్నుగ్రాటవిలో (1-353-శా.)
 66. మృగనాభి (10.1-1732-సీ.)
 67. మేఘంబుమీది (1-286-సీ.)
 68. మేరువుదలకిందైనను (8-595-క.)
 69. మ్రింగెడివాడు (8-241-క.)
 70. యజ్ఞాంగి (2-95-క.)
 71. యతులీశ్వరుని (1-274-క.)
 72. యవ పద్మాంకుశ (1-344-మ.)
 73. యాదవులందు (1-200-ఉ.)
 74. రక్షకులులేనివారల (2-22-క.)
 75. రవిబింబం (8-623-మ.)
 76. రాజట (1-212-ఉ.)
 77. రాజీవపత్రలోచన (1-528-క.)
 78. రాజీవసదృశనయన (11-125-క.)
 79. రాజీవసదృశలోచన (7-480-క.)
 80. రాపూర్ణచంద్రిక (10.1-604-సీ.)
 81. రామ గుణాభిరామ (2-285-ఉ.)
 82. రామలతోడను (10.1-1089-క.)
 83. రామున్ (2-160-క.)
 84. రావేసుందరి (10.1-773-శా.)
 85. రోలంబేశ్వర (10.1-1462-శా.)
 86. ఱోలనుకట్టుబడియు (10.1-380-క.)
 87. లగ్నంబెల్లి (10.1-1726-శా.)
 88. లలనా (10.1-1131-మ.)
 89. లలితస్కంధము (1-22-మ.)
 90. లాలనమున (10.1-366-క.)
 91. లావొక్కింతయులేదు (8-90-శా.)
 92. లేమా (10.2-172-క.)
 93. లోకంబులులోకేశులు (8-75-క.)
 94. లోపలి సౌధంబులోన (10.1-1709-సీ.)
 95. వచ్చెదరదె (10.1-1756-క.)
 96. వరచేలంబులొ (8-550-మ.)
 97. వరవైకుంఠపురము (3-513-మ.)
 98. వసుధాఖండము (8-570-మ.)
 99. వాచవి యైన (1-421-ఉ.)
 100. వాయువశంబులై (1-211-ఉ.)
 101. వారిగోరుచున్న (1-463-ఆ.)
 102. వారిజాక్షులందు (8-585-ఆ.)
 103. వారిల్లు చొచ్చి (10.1-312-క.)
 104. వాలినభక్తిమ్రొక్కెద (1-2-ఉ.)
 105. వావిజెల్లెలు (10.1-34-మత్త.)
 106. విజయ (1-371-క.)
 107. విడిచితి (6-149-క.)
 108. విడువిడుడని (8-199-క.)
 109. విషధరరిపుగమనునికిని (10.1-233-క.)
 110. విశ్వకరు (8-88-క.)
 111. విశ్వాత్ముడు (2-100-క.)
 112. విషకుచయగు (10.1-655-క.)
 113. విష్ణుకథారతు (10.1-13-క.)
 114. విష్ణుకీర్తనములు (2-50-సీ.)
 115. వీరెవ్వరు శ్రీకృష్ణులుగారా (10.1-374-క.)
 116. వెడవెడనడకలు (8-541-క.)
 117. వెన్నఁ దినఁగఁ (10.1-314-క.)
 118. వెలయగబద్మం (3-735-క.)
 119. వేలపులటె (10.1-313-క.)
 120. వ్రతముల్ (10.1-1707-మ.)
 121. వ్రాలంగవచ్చిన (10.1-320-క.)
 122. శంకర భక్తమానసవశంకర (10.2-315-ఉ.)
 123. శంభుకంట (10.1-805-ఆ.)
 124. శరధిమదవిరామ (10.2-1342-మాలి.)
 125. శామంతికా (10.1-799-క.)
 126. శారదనీరదేందు (1-8-ఉ.)
 127. శుకుడు (1-77-త.)
 128. శ్రవణోదంచిత (10.1-772-మ.)
 129. శ్రీకంఠచాపఖండన (10.1-1-క.)
 130. శ్రీకర పరిశోషిత రత్నాకర (10.2-1-క.)
 131. శ్రీకర కరుణా సాగర (5.1-1-క.)
 132. శ్రీకాంతా (5.2-1-క.)
 133. శ్రీకృష్ణా యదుభూషణా (1-201-శా.)
 134. శ్రీకైవల్యపదంబు (1-1-శా.)
 135. శ్రీ తరుణీ హృదయస్థిత (5.2-166-క.)
 136. శ్రీపంబులు (1-446-క.)
 137. శ్రీమద్భక్తచకోరక (2-1-క.)
 138. శ్రీమద్విఖ్యాతి (7-1-క.)
 139. శ్రీమన్నామ (8-1-క.)
 140. శ్రీమరుదశనపతిశయన (12-1-క.)
 141. శ్రీమహిత (3-1-క.)
 142. శ్రీయుతమూర్తి (10.1-1706-ఉ.)
 143. శ్రీరాజిత! (9-1-క.)
 144. శ్రీవిలసిత (4-1-క.)
 145. శ్రీసీతాపతి (11-1-క.)
 146. సంతసమింతలేదు (1-210-ఉ.)
 147. సంపూర్ణవృష్టి (1-233-సీ.)
 148. సంసార (7-171-సీ.)
 149. సకలప్రాణి (1-185-మ.)
 150. సకలార్థసంవేది (10.2-621-సీ.)
 151. సతి దన పతి (4-59-క.)
 152. సప్తాబ్దంబుల (2-187-శా.)
 153. సరసవచోవిలాస (4-974-చ.)
 154. సరసహృదయవాసా (5.1-183-మాలి.)
 155. సరసిం బాసిన (1-64-మ.)
 156. సరసిజనిభహస్తా (10.1-1791-మాలి.)
 157. సర్వేశుడు (6-220-క.)
 158. సాలావృక (1-122-క.)
 159. సిరికింజెప్పడు (8-96-మ.)
 160. సూనృతంబుగాని (8-643-ఆ.)
 161. సూరిజనగేయమగు (3-15-తే.)
 162. స్వచ్ఛమైనఫణంబు (8-195-మత్త.)
 163. హంతవ్యుడు (7-189-క.)
 164. హంసతురంగముం (6-3-ఉ.)
 165. హయరింఖాముఖ (1-220-మ.)
 166. హరికిం (1-11-మ.)
 167. హరిచరణాంబుజ (5.1-5-క.)
 168. హరినామస్తితిసేయు (1-96-మ.)
 169. హరియుం (3-226-క.)
 170. హరిసర్వాకృతులం (7-277-మ.)
 171. హలకులిశ (7-277-మ.)
 172. హవరూపివి (3-427-క.)