పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : తేనెసోనలు(ప-హ)

శీర్షికలు

 1. పంకజముఖి
 2. పంచబాణుని
 3. పడతీ నీబిడ్డడు
 4. పనుపక
 5. పరగన్
 6. పరమపావన
 7. పరుజూచున్
 8. పర్వతద్వంద్వంబు
 9. పలికెడిది
 10. పలుకులు
 11. పల్లవ
 12. పాంచాలీకబరీవికర్షణ
 13. పాఱడు
 14. పావనములు
 15. పిడుగు పడదు
 16. పుట్టంబుట్ట
 17. పుట్టితి బుద్ధి యెఱింగితి
 18. పుట్టినేర్చుకొనెనొ
 19. పుట్టిపుట్టడు
 20. పున్నాగ
 21. పుష్కరంబందు
 22. పూతనయై
 23. పెట్టిరి
 24. పొడిచిన
 25. పొలతుల
 26. పోడను బ్రాహ్మణుడు
 27. ప్రాణేశ
 28. ప్రాప్తానందులు
 29. బలములుగల
 30. బలయుతులకు
 31. బలవంతుడ
 32. బలవత్సైన్యముతోడ
 33. బహుజీవనముతోడ
 34. బాలశీతాంశురేఖా
 35. బాలాజన
 36. బాలుండీతడు
 37. బాలురకుబాలు
 38. బిడ్డడు
 39. బిడ్డలకుబుద్ధిసెప్పని
 40. బుద్ధిమంతుడయిన
 41. బొమ్మ పెండిండ్లకు
 42. భగవంతుండగు
 43. భాందవముననైన
 44. భాగవతముదెలిసి
 45. భీమంబై
 46. భూతములవలన
 47. భూపాలకులకు
 48. భూషణములు
 49. భూసురుడవు
 50. భ్రమరా
 51. మందారమకరంద
 52. మందునకు
 53. మకరమొకటి
 54. మగువా
 55. మన సారథి
 56. మన్నేటికిభక్షించెదు
 57. మమ్ముబెండ్లి
 58. మరలుపు
 59. మాకందర్పుని
 60. మాటిమాటికి
 61. మానినీమన్మథు
 62. మామావలవలు
 63. మావారిభస్మరాసుల
 64. మీ పాపడు
 65. ము న్నుగ్రాటవిలో
 66. మృగనాభి
 67. మేఘంబుమీది
 68. మేరువుదలకిందైనను
 69. మ్రింగెడివాడు
 70. యజ్ఞాంగి
 71. యతులీశ్వరుని
 72. యవ పద్మాంకుశ
 73. యాదవులందు
 74. రక్షకులులేనివారల
 75. రవిబింబం
 76. రాజట
 77. రాజీవపత్రలోచన
 78. రాజీవసదృశనయన
 79. రాజీవసదృశలోచన
 80. రాపూర్ణచంద్రిక
 81. రామ గుణాభిరామ
 82. రామలతోడను
 83. రామున్
 84. రావేసుందరి
 85. రోలంబేశ్వర
 86. ఱోలనుకట్టుబడియు
 87. లగ్నంబెల్లి
 88. లలనా
 89. లలితస్కంధము
 90. లాలనమున
 91. లావొక్కింతయులేదు
 92. లేమా
 93. లోకంబులులోకేశులు
 94. లోపలి సౌధంబులోన
 95. వచ్చెదరదె
 96. వరచేలంబులొ
 97. వరవైకుంఠపురము
 98. వసుధాఖండము
 99. వాచవి యైన
 100. వాయువశంబులై
 101. వారిగోరుచున్న
 102. వారిజాక్షులందు
 103. వారిల్లు చొచ్చి
 104. వాలినభక్తిమ్రొక్కెద
 105. వావిజెల్లెలు
 106. విజయ
 107. విడిచితి
 108. విడువిడుడని
 109. విషధరరిపుగమనునికిని
 110. విశ్వకరు
 111. విశ్వాత్ముడు
 112. విషకుచయగు
 113. విష్ణుకథారతు
 114. విష్ణుకీర్తనములు
 115. వీరెవ్వరు శ్రీకృష్ణులుగారా
 116. వెడవెడనడకలు
 117. వెన్నఁ దినఁగఁ
 118. వెలయగబద్మం
 119. వేలపులటె
 120. వ్రతముల్
 121. వ్రాలంగవచ్చిన
 122. శంకర భక్తమానసవశంకర
 123. శంభుకంట
 124. శరధిమదవిరామ
 125. శామంతికా
 126. శారదనీరదేందు
 127. శుకుడు
 128. శ్రవణోదంచిత
 129. శ్రీకంఠచాపఖండన
 130. శ్రీకర
 131. శ్రీకర!
 132. శ్రీకాంతా
 133. శ్రీకృష్ణా యదుభూషణా
 134. శ్రీకైవల్యపదంబు
 135. శ్రీతరుణీ హృదయస్థిత
 136. శ్రీపంబులు
 137. శ్రీమద్భక్తచకోరక
 138. శ్రీమద్విఖ్యాతి
 139. శ్రీమన్నామ
 140. శ్రీమరుదశనపతిశయన
 141. శ్రీమహిత
 142. శ్రీయుతమూర్తి
 143. శ్రీరాజిత!
 144. శ్రీవిలసిత
 145. శ్రీసీతాపతి
 146. సంతసమింతలేదు
 147. సంపూర్ణవృష్టి
 148. సంసార
 149. సకలప్రాణి
 150. సకలార్థసంవేది
 151. సతి దన పతి
 152. సప్తాబ్దంబుల
 153. సరసవచోవిలాస
 154. సరసహృదయవాసా
 155. సరసిం బాసిన
 156. సరసిజనిభహస్తా
 157. సర్వేశుడు
 158. సాలావృక
 159. సిరికింజెప్పడు
 160. సూనృతంబుగాని
 161. సూరిజనగేయమగు
 162. స్వచ్ఛమైనఫణంబు
 163. హంతవ్యుడు
 164. హంసతురంగముం
 165. హయరింఖాముఖ
 166. హరికిం
 167. హరిచరణాంబుజ
 168. హరినామస్తితిసేయు
 169. హరియుం
 170. హరిసర్వాకృతులం
 171. హలకులిశ
 172. హవరూపివి