పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : నుతచరితులార (3-840-క.)

3-840-క.

  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

"నుచరితులార! మీరలు
కృకృత్యులు విష్ణుపూజఁ గేవలభక్తిన్
తినిష్కపటులరై చే
సితిరి తదర్చన ఫలంబు సేకుఱె మీకున్.

టీకా:

నుత = స్తుతింపబడిన; చరితులార = నడవడిక కలవారులార; మీరలున్ = మీరు; కృతకృత్యులు = సార్థకజన్మలు; విష్ణు = హరి యొక్క; పూజన్ = పూజలను; కేవల = స్వచ్ఛమైన, ఇతరములేని; భక్తిన్ = అర్చించుటలు; మతిన్ = మనసులలో; నిష్కపటులు = కపటములలేనివారు; ఐ = అయ్యి; చేసితిరి = చేసారు; తత్ = ఆ; అర్చన = పూజల; ఫలంబున్ = ఫలితము; చేకూఱెన్ = సమకూరినది; మీకున్ = మీకు.

భావము:

ధన్యచరితులైన దంపతులు మీరు కృతార్థులు. ఏకాగ్ర మైన భక్తితో, నిష్కపట మైన మనస్సుతో విష్ణుమూర్తిని సేవించారు. మీ పూజలకు తగిన ఫలితం దక్కింది. కపిలునిగా అవతరించిన విష్ణుమూర్తిని దర్శించుటకు వచ్చిన బ్రహ్మదేవుడు కర్దమ దంపతులను అభినందిస్తూ పలికిన పద్య మిది.