పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : నానానేకప యూథముల్ (8-72-శా.)

8-72-శా.

  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

నానానేకప యూథముల్ వనములోనంబెద్దకాలంబు స
న్మానింపన్ దశలక్షకోటి కరిణీనాథుండనై యుండి మ
ద్ధానాంభః పరిపుష్ట చందన లతాంచ్ఛాయలం దుండ లే
కీనీరాశ నిటేల వచ్చితి? భయం బెట్లోకదే యీశ్వరా!

టీకా:

నానా = అనేకమైన; అనేకప = ఏనుగుల; యూథముల్ = సమూహములు; వనము = అడవి; లోనన్ = అందు; పెద్ద = చాలా; కాలంబు = కాలము; సన్మానింపన్ = గౌరవించుండగ; దశలక్షకోటి = పదిలక్షలకోట్ల; కరిణీ = ఆడ యేనుగులకు; నాథుండను = పతిని; ఐ = అయ్యి; ఉండి = ఉండి; మత్ = నాయొక్క; దానా = మద; అంభస్ = జలముచే; పరిపుష్ట = చక్కగాపెరిగిన; చందన = గంధపు; లతాంత = తీవలందలి; ఛాయలన్ = నీడల; అందున్ = లో; ఉండన్ = ఉండ; లేక = లేకపోయి; ఈ = ఈ; నీర = నీటిపైని; ఆశన్ = ఆశతో; ఇటు = ఈవైపునకు; ఏల = ఎందుకు; వచ్చితిన్ = వచ్చితిని; భయంబు = భయమేస్తోంది; ఎట్లో = ఏలాగో; కదే = కదా; ఈశ్వరా = భగవంతుడా.

భావము:

అడవిలో చాలాకాలంగా ఎన్నో ఏనుగు గుంపుల గౌరవాన్ని పొందు తున్నా. పదిలక్షలకోట్ల ఆడ ఏనుగులకు అధినాథుడనుగా ఉన్నాను. నా దాన జల ధారలతో పెరిగినట్టి మంచిగంధం చెట్ల నీడలో సుఖంగా ఉండకుండా ఇలా నీళ్ళమీది ఆశతో ఇక్కడికి అనవసరంగా వచ్చాను. భగవంతుడా! బాగా భయం వేస్తోందయ్యా. ఏమైపోతుందో ఏమిటో?