పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : కొందఱకు (1-20-క.)

1-20-క.

  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

కొంఱకుఁ దెనుఁగు గుణమగుఁ
గొంఱకును సంస్కృతంబు గుణమగు రెండుం
గొంఱికి గుణములగు నే
నంఱ మెప్పింతుఁ గృతుల య్యై యెడలన్.

టీకా:

కొందఱు = కొంతమంది; కున్ = కి; తెనుఁగు = తెలుగు {తెనుగు గుణమగు - తెలుగు(దేశీయ) పదాల ప్రయోగం ఎక్కువ వుంటే నచ్చుతుంది}; గుణము = బాగుగ; అగున్ = ఉండును; కొందఱకును = కొంతమందికి; సంస్కృతంబు = సంస్కృతము {సంస్కృతంబు గుణమగు - సంస్కృతమూలపదాల ప్రయోగం ఎక్కువ వుంటే నచ్చుతుంది}; గుణము = బాగుగ; అగున్ = ఉండును; రెండున్ = రెండూ; కొందఱి = కొంతమంది; కిన్ = కి; గుణములగు = బాగుగ ఉంటాయి; నేన్ = నేను; అందఱ = అందర్ని; మెప్పింతు = మెప్పిస్తాను; కృతులన్ = రచనలలో; ఆయ్యై = ఆయా; ఎడలన్ = సందర్భానుసారంగా.

భావము:

తెలుగు పదాలతో కూర్చి రాసినవి కొంతమందికి నచ్చుతాయి. సంస్కృత పదాలుతో కూర్చి రాసిన రచనలను మరికొంతమందికి నచ్చుతాయి. ఇంకొంతమందికి రెండు రకాల పదప్రయోగాలు నచ్చుతాయి. నేను వీరు అందరు మెచ్చుకొనేలా భాగవతం ఆంధ్రీకరిస్తాను.
మూల భాగవత పురాణాన్ని తెలుగీకరిస్తూ, ఆరంభంలో వారు తిసుకున్న తీసుకున్న నిర్ణయాలు, పెట్టుకున్న నియమాలు మున్నగువానిని కృతిపతి నిర్ణయంలో చూపారు బమ్మెర పోతనామాత్యుల వారు. ఆ సందర్భంలోని ఈ పద్యం బహుళ ప్రాచుర్యం పొందినది. వారి వ్యక్తిత్వాన్ని నిరాడంబర ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూపుతుంది.