పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : ఇమ్మగువ (10.1-315-క.)

10.1-315-క.

మ్మగువ తన్ను వాకిటఁ
గ్రుమ్మరుచోఁ జీరి నిలిపికొని పే రడుగం
గెమ్మావిఁ గఱచి వడిఁ జనె
మ్మా!యీ ముద్దు కుఱ్ఱఁ ల్పుఁడె? చెపుమా.

టీకా:

ఈ = ఈ; మగువ = ఇల్లాలు; తన్నున్ = అతనిని; వాకిటన్ = ఇంటిగుమ్మంముందు; క్రుమ్మరుచోన్ = తిరుగుచుండగా; చీరి = పిలిచి; నిలిపికొని = నిలబెట్టి; పేరున్ = నామమును; అడుగన్ = ఏమిటని అడుగగా; కెంపు = ఎర్రని; మోవిన్ = పెదవిని; కఱచి = కరచి; వడిన్ = వేగముగా; చనెన్ = వెళ్ళిపోయెను; అమ్మా = తల్లీ; ఈ = ఈ; ముద్దు = మనోజ్ఞమైన; కుఱ్ఱడు = పిల్లవాడు; అల్పుడె = తక్కువవాడా, కాదు; చెపుమా = తెలుపుము.

భావము:

గొల్ల వెలదులు వెన్నదొంగ వేషాలు వివరాలు యశోదకు చెప్తున్నారు – 

నీ కొడుకు వాకిట్లో తిరుగు తుండగా చూసి ఈవిడ పిలిచి “నీ పేరేంటి బాబు” అని అడిగింది. మీ వాడు చటుక్కున పెదవి కొరికి తుర్రుమని పారిపోయాడు. ఇప్పుడు చెప్ప వమ్మా! ముద్దుగారే ఈ కుర్రాడు చిన్నాడా.