పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : గజ్జలుగల్లని మ్రోయఁగ (10.1-368-క.)

10.1-368-క.

  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

జ్జలు గల్లని మ్రోయఁగ
జ్జలు ద్రొక్కుటలు మాని తిజవమున యో
షిజ్జనములు నగఁ దల్లియుఁ
జ్జంజనుదేర నతఁడు రువిడె నధిపా!

టీకా:

గజ్జలు = కాలిగజ్జలు; గల్లు = గల్లుగల్లు; అని = అని; మ్రోయగన్ = మోగుతుండగా; అజ్జలు = చిందులు; త్రొక్కుటలు = వేయుట; మాని = వదిలేసి; అతి = మిక్కిలి; జవమునన్ = వేగముగా; యోషిజ్జనములు = ఆడవాళ్ళు; నగన్ = నవ్వుతుండగ; తల్లియున్ = తల్లి; పజ్జన్ = కూడా; చనుదేరన్ = వస్తుండగా; అతడు = అతను; పరువిడెన్ = పరుగెట్టెను; అధిపా = రాజా.

భావము:

చిలిపి కృష్ణుడు చిందులు తొక్కటాలు మానేసి, చాలా వేగంగా పరుగు లంకించుకున్నాడు. కాలి గజ్జలు గల్లు గల్లు మని మ్రోగుతున్నాయి. తల్లి యశోదాదేవి వెంట పరుగెట్టుకుంటూ వస్తోంది. గోపికా స్త్రీలు నవ్వుతూ చూస్తున్నారు.
మథురాతిపతే రఖిలం మథురం కృష్ణ లీలామృతం మథురం మథురం. ఆ లీలా మానవ బాలక రూపక అల్లరి నల్లనయ్య, వేరొక యింటిలో ఉట్టి మీది వెన్న కోతిపాలు చేస్తూ, తల్లికి కనిపించాడు. కోపించిన యశోదమ్మ దండించాలని యిలా వెంట పడిందిట.