పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : గజనామధేయ (1-438-క.)

1-438-క.

  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

నామధేయపురమున
రిపుపీఠమున ఘనుఁడు లిదమనుం డ
గ్గవైరిపరాక్రముఁ డై
జిబిజి లేకుండఁ దాల్చెఁ గౌరవలక్ష్మిన్.

టీకా:

గజ = హస్తిన అను; నామధేయ = పేరు కల; పురమునన్ = పురమున {గజ నాధేయ పురము – హస్తినాపురము}; గజ = ఏనుగు; రిపు = శత్రువు (సింహము); పీఠమునన్ = ఆసనమున {గజ రిపు పీఠము - సింహాసనము}; ఘనుఁడున్ = గొప్పవాడు; కలి = కలిని; దమనుండున్ = శిక్షించిన వాడును; గజ = ఏనుగు; వైరి = శత్రువు (సింహ); పరాక్రముఁడు = పరాక్రమము కలవాడు {గజ వైరి పరాక్రముడు - సింహపరాక్రముడు}; ఐ = అయ్యి; గజిబిజి = గజిబిజి / గందరగోళం; లేకుండన్ = లేకుండగ; తాల్చెన్ = ధరించెను; గౌరవ = గౌరవము అను, కౌరవ సామ్రాజ్యం అను; లక్ష్మిన్ = సంపదను.

భావము:

సింహపరాక్రముడు, కలిని నిగ్రహించిన ఘనుడు ఆయిన పరీక్షిత్తు హస్తినాపురంలో సింహాసనాసీను డై కౌరవ రాజ్యలక్ష్మిని గౌరవపూర్వకంగా ప్రశాంతంగా పరిపాలించాడు.