పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : ఎట్టెట్రా (10.1-1260-శా.)

10.1-1260-శా.

ట్టెట్రా? మనుజేంద్రు చేలములు మీకీఁబాడియే? మీరలుం
ట్టంబోలుదురే? పయోఘృతదధిగ్రాసంబులన్ మత్తులై
యిట్టాడం జనెఁగాక గొల్లలకు మీ కిట్లాడ నోరాడెడిం;
ట్టా!ప్రాణముఁ గోలుపోయెదు సుమీ కంసోద్ధతిన్ బాలకా!

టీకా:

ఎట్టెట్రా = ఎలాగెలాగ; మనుజేంద్రు = రాజు యొక్క; చేలములున్ = బట్టలను; మీ = మీ; కున్ = కు; ఈన్ = ఇచ్చుట; పాడియే = ధర్మమా; మీరలున్ = మీరుమాత్రము; కట్టంబోలుదురే = కట్టుకొనగలరా; పయస్ = పాలు; ఘృత = నెయ్యి; దధి = పెరుగు; గ్రాసంబులన్ = తాగుటచేత; మత్తులు = మత్తెక్కినవారు; ఐ = అయ్యి; ఇట్లు = ఈ విధముగ; ఆడన్ = అనుట; చనెగాక = జరిగి యుండవచ్చును; గొల్లల్ = గోపకుల; కున్ = కు; మీ = మీ; కున్ = కి; ఇట్లు = ఈ విధముగ; నోరాడెడిన్ = నోళ్ళుతిరుగుతున్నాయి; కట్టా = అయ్యబాబోయ్; ప్రాణము = ప్రాణము; కోలుపోయెదు = పోతుంది; సుమీ = సుమా; కంస = కంసుడి యొక్క; ఉద్ధతిన్ = ఉద్వృత్తిచేత; బాలకా = పిల్లవాడా.

భావము:

మధురకి వచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు ఎదురైన ఆస్థాన రజకుని నీ దగ్గరున్న మంచి బట్టలు ఇమ్మని అడిగారు. ఆ రజకుడు కోపించి ఇలా అంటున్నాడు.- ఎలాగెలారా? కుర్రాడా! మహారాజు బట్టలా? మీకివ్వచ్చుట్రా? ఇలాంటి బట్టలు మీరు కట్టగలరుట్రా? పాలు నెయ్యి పెరుగులు మింగి తలకొవ్వి ఇలా కూశారుగాని. లేకపోతే గొల్లపిల్లలకు మీకు ఇలాంటి మాటలు నోటికెలా వస్తాయి? అయ్యబాబోయ్! కంసమహారాజు గారి ఆగ్రహానికి ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటారురోయ్ ఓ పిల్లాడా!