పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : దివిజగణశరణ్యా (3-1054-మాలి.)

3-1054-మాలి.

దివిజగణశరణ్యా! దీపితానంతపుణ్యా!
ప్రవిమల గుణజాలా! క్తలోకానుపాలా!
తిమిర దినేశా! భానుకోటిప్రకాశా!
కులయహితకారీ! ఘోరదైత్యప్రహారీ!

టీకా:

దివిజ = దేవతల; గణ = సమూహమునకు; శరణ్యా = శరణమగువాడా; దీపిత = ప్రకాశించెడి; అనంత = అనంతమైన; పుణ్యా = పుణ్యములు కలవాడా; ప్రవిమల = మిక్కిలి స్వచ్ఛమైన; గుణ = సుగుణముల; జాలా = సమూహములు కలవాడా; భక్త = భక్తులగు; లోకాన్ = జనులను; అనుపాలా = పరిపాలించువాడా; భవ = సంసారము అనెడి; తిమిర = చీకటికి; దినేశ = సూర్యుడా {దినేశుడు - దినము (పగలు)నకు ఈశుడు (ప్రభువు), సూర్యుడు}; భాను = సూర్యులు; కోటి = కోటిమందికి సమానమైన; ప్రకాశా = ప్రకాశము కలవాడా; కువలయ = భూమండలమునకు; హిత = మేలు; కారీ = చేయువాడా; ఘోర = భయంకరమైన; దైత్య = రాక్షసులను; ప్రహారీ = సంహరించువాడా.

భావము:

శ్రీరామా! దేవత లందరికి శరణ్యుడవు; పుణ్యపురుషులలో అగ్రగణ్యుడవు; నిర్మలమైన సుగుణాలు గలవాడవు; భక్తులను వెంటనంటి ఉండి కాపాడువాడవు; సంసారమనే కటిక చీకటిని రూపుమాపే భాస్కరుడవు; కోటి సూర్యుల కాంతితో ప్రకాశించెడివాడవు; భూమండలాని కెల్ల మేలు చేకూర్చు వాడవు; దుష్ట రాక్షసులను తునుమాడు వాడవు. అయిన నీకు వందనము.