పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : అరయగ (5.2-51-క.)

5.2-51-క.

యఁగ సీతాలక్ష్మణ
రివృతుఁడై వచ్చి రామద్రుఁడు గడిమిం
రఁగు నధిదేవతగఁ గిం
పురుష మహావర్షమునకు భూపవరేణ్యా!

టీకా:

అరయగన్ = చూడగా; సీతా = సీతయు; లక్ష్మణ = లక్ష్మణుడు; పరివృతుండు = చుట్టునున్నవాడు; ఐ = అయ్యి; వచ్చి = చేరి; రామభద్రుడు = శ్రీరాముడు; కడిమిన్ = అతిశయముతో; పరగున్ = ప్రసిద్ధమగు; అధిదేవతగన్ = అధిదేవతగ; కింపురుష = కింపురుషము యనెడి; మహా = గొప్ప; వర్షమున్ = వర్షమున; కున్ = కు; = భుపవరేణ్య = మహారాజా {భూపవరేణ్యుడు - భూప (రాజు)లలో వరేణ్యుడు (ముఖ్యుడు), మహారాజు};

భావము:

ఓ పరీక్షిన్మహారాజా! కింపురుష వర్షానికి సీతా లక్ష్మణ సమేతుడైన శ్రీరాముడు అధిదేవత.సప్తద్వీపములలో ప్రథమమైనది జంబూద్వీపం. జంబూద్వీపంలో ఉన్న నవవర్షములు (9) లోను ఆరవది (కింపురుష వర్షం) అధిపతి ఆంజనేయుడు, అధిదేవత శ్రీరాముడు. ఏడవది భరత వర్షం అధిపతి నాభి అధిదేవత నారాయణుడు. [తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ >వివరణలు> అనుయుక్తములు>సప్తద్వీపాలు వివరాలు]