పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : తేనెసోనలు(అ-న)

శీర్షికలు

 1. అంకిలి
 2. అంగవ్రాతములో
 3. అంధకారవైరి
 4. అంధుండైనపతిన్
 5. అంబ
 6. అంభోజనాభున
 7. అక్కట
 8. అక్కతల్లి
 9. అటమటమయ్యె
 10. అడిగెదనని
 11. అడిచితివో
 12. అణువో
 13. అతిథి
 14. అతులదివ్యాన్నమైన
 15. అనయంబు
 16. అనుపమగుణహారా
 17. అన్నములేదు
 18. అన్నవు నీవు చెల్లెలికి
 19. అన్నశమింపుమన్న
 20. అన్నులచన్నుల
 21. అన్యమెఱుగడు
 22. అపశబ్దంబుల
 23. అభ్రంలిహాదభ్ర
 24. అమ్మలగన్నయమ్మ
 25. అమ్మా
 26. అమ్మా! మన్నుదినంగ
 27. అరయగ
 28. అలవాటు
 29. అలవైకుంఠపురంబులో
 30. అలసితివిగదన్న
 31. అలసులు
 32. ఆఁకలిగొన్న క్రేపులు
 33. ఆ రాజకన్యక
 34. ఆడంజని
 35. ఆతతసేవజేసెద
 36. ఆతేరారథికుండు
 37. ఆదరమొప్ప
 38. ఆదిదేవుడైన
 39. ఆదిన్ శ్రీసతికొప్పుపై
 40. ఆయెలనాగ
 41. ఆరాటము
 42. ఆశౌరికిదెరువొసఁగెఁ
 43. ఇంతింతై
 44. ఇందిందిరాతి
 45. ఇందీవరశ్యాము
 46. ఇందుగల
 47. ఇచ్చెలువజూచి
 48. ఇమ్మగువ
 49. ఇమ్మనుజేశ్వరాధముల
 50. ఈ హేమంతము రాకఁ
 51. ఈరీతిశ్రీకృష్ణు
 52. ఈశ్వరుండు
 53. ఈసౌకుమార్య
 54. ఉద్రేకంబున రారు
 55. ఉన్నారము
 56. ఎంతకాలము
 57. ఎట్టెట్రా
 58. ఎన్నడుంబరువేఁడఁ
 59. ఎమ్మెలు చెప్పనేల
 60. ఎల్లప్పుడు
 61. ఎవ్వనిచేజనించు
 62. ఏకీడునాచరింపము
 63. ఏనీగుణములు
 64. ఏనుమృతుండ
 65. ఏమినోముఫలమొ
 66. ఒకనొకని చల్దికావిడి
 67. ఒకపరి జగములు
 68. ఒక సూర్యుండు
 69. ఒక్కడు ము న్నేమఱి
 70. ఒనరన్
 71. ఓ కదళీస్తంభోరువ
 72. ఓ యమ్మ నీ కుమారుడు
 73. కంజాక్షునకు గాని
 74. కంటిగంటి
 75. కంఠేకాలునిచేతం
 76. కటిచేలంబు
 77. కటి విరాజిత
 78. కట్టుము సేతువు
 79. కదలం బాఱవు
 80. కనకాగార
 81. కనింయెం దాపసపుంగవుం
 82. కమనీయభూమిభాగములు
 83. కమలనాభు నెఱిగి
 84. కమలాక్షు నర్చించు
 85. కరిఁ దిగుచు
 86. కరుణాకర
 87. కర్ణాలంబిత
 88. కర్ణావతంసిత
 89. కలడందురు
 90. కలడంభోధి
 91. కలయో వైష్ణవమాయయో
 92. కలుగడేనాపాలి
 93. కల్లలేదని
 94. కళలుగలుగుగాక
 95. కవకవనై
 96. కాదనడు
 97. కాననివాని
 98. కాముని
 99. కామోత్కంఠత
 100. కారే రాజులు
 101. కాళికి
 102. కుప్పించి ఎగసిన
 103. కుయ్యిడ
 104. కువలయరక్షాతత్పర
 105. కైలాసాచల
 106. కొందఱకు
 107. కొడుకులఁ బట్టి
 108. కొడుకులులేరని
 109. కొమ్మకు
 110. కోపముతోడ
 111. కౌరవపాండవులిరువురు
 112. క్రమమున
 113. క్రోధమాత్సర్యధనుండు
 114. క్షోణితలంబునన్
 115. ఖగనాథుం
 116. గగనము
 117. గజనామధేయ
 118. గజ్జలుగల్లని మ్రోయఁగ
 119. గర్భమందు
 120. గురుపాఠీనమవై
 121. గురుభీష్మాదులు
 122. గురువులు ప్రియశిష్యులకు
 123. గుఱ్ఱము గొనిపో
 124. గొడుగో
 125. ఘన యమనానదీ
 126. ఘన సింహంబుల
 127. ఘను డా
 128. ఘను లాత్మీయ
 129. చండదోర్దండ
 130. చంద నాదుల
 131. చదివించిరి నను
 132. చదువనివాఁ డజ్ఞుం డగు
 133. చని చని
 134. చను నీకు గుడిపఁజాలెడి
 135. చనుదెంచెన్ ఘను
 136. చన్ను విడిచి
 137. చలమున నను డాసి
 138. చిక్కడు సిరికౌగిటిలో
 139. చిక్కడు వ్రతముల
 140. చిత్రముగ
 141. చిన్న యన్నలార
 142. చుంచొదువు
 143. చూడని వారల
 144. చెచ్చెర
 145. చెప్ప డొక చదువు
 146. చెలగరు
 147. చేతులారంగ
 148. చేబంతి
 149. చేసిన గాని
 150. చొక్కపు రక్కసి
 151. జగదవనవిహారీ
 152. జనకసుతాహృచ్చోరా
 153. జనవర ఋషభుని
 154. జలజాతాక్షుడు సూడ నొప్పె
 155. జలజాతాక్షుఁడు శౌరి డగ్గఱె
 156. జలరాశి
 157. జలజాంతస్థ్సిత
 158. జోజో
 159. డింభక
 160. తండ్రి క్రియ
 161. తండ్రుల కెల్ల
 162. తడ వాడిరి
 163. తనయులార
 164. తనవెంటన్
 165. తనువు మనువు
 166. తరణంబులు
 167. తరిగాండ్రలోన
 168. తరుణి యొకతె
 169. తలగవు
 170. తలగినదానం
 171. తాటంకాచలనంబుతో
 172. తిలక మేటికి లేదు
 173. తీపుగల
 174. తుదమొదళ్ళకు
 175. తెఱవ యొకతె
 176. తొఱ్ఱుల గాచిన
 177. తోయంబు లివి
 178. తోయజసంభవ
 179. తోయములు దెమ్ము
 180. తోయరుహోదరాయ
 181. త్రిజగన్మోహన నీలకాంతి
 182. దండంబు
 183. దళదరవింద
 184. దిక్కులు కాలముతో
 185. దిటచెడి లోఁబడె
 186. దివిజగణశరణ్యా
 187. దీనుల కుయ్యాలింపను
 188. దూర్వాంకురంబులఓ
 189. దేవ జగన్నాథ
 190. ధనము లపహరించి
 191. ధన్యున్ లోకమనోభిరాముఁ
 192. ధర విరులు
 193. ధరణిదుహితృరంతా
 194. నడవదు
 195. నమ్మి నిదురబోవ
 196. నమ్మితి నా మనంబున
 197. నరమూర్తిగాదు
 198. నరుమాటల్ విని
 199. నల్లనివాఁడు (రామ పరంగా)
 200. నల్లనివాఁడు (కృష్ణ పరంగా)
 201. నా కొడుకును నా కోడలు
 202. నానానేకప యూథముల్
 203. నిగమములు వేయుఁ జదివిన
 204. నిరయంబైన
 205. నిరయమునకుఁ
 206. నీ పాదకమల సేవయు
 207. నీ పద్యావళు లాలకించు
 208. నీరాట వనాటములకు
 209. నీలగళాపరాధి
 210. నీలోన లేని చోద్యము
 211. నీవారము ప్రజ లేమును
 212. నుతచరితులార
 213. నూతనగరళస్తని
 214. నా పట్టి పొట్ట నిండఁగఁ