పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : తేనెసోనలు(అ-న)

శీర్షికలు

 1. అంకిలి (10.1-1708-ఉ.)
 2. అంగవ్రాతములో (7-188-శా.)
 3. అంధకారవైరి (1-255-ఆ)
 4. అంధుండైనపతిన్ (1-318-శా.)
 5. అంబ (1-9-ఉ)
 6. అంభోజనాభున (10.2-202-సీ.)
 7. అక్కట (1-164-ఉ.)
 8. అక్కతల్లి (9-582-ఆ.)
 9. అటమటమయ్యె (1-374-చ.)
 10. అడిగెదనని (8-103-క.)
 11. అడిచితివో (1-357-క.)
 12. అణువో (2-66-మ.)
 13. అతిథి (9-99-ఆ.)
 14. అతులదివ్యాన్నమైన (5.1-128-తే.)
 15. అనయంబు (4-43-సీ.)
 16. అనుపమగుణహారా (1-529-మా )
 17. అన్నములేదు (9-647-ఉ.)
 18. అన్నవు నీవు చెల్లెలికి (10.1-26-ఉ.)
 19. అన్నశమింపుమన్న (10.1-150-ఉ.)
 20. అన్నులచన్నుల (10.1-802-క.)
 21. అన్యమెఱుగడు (10.1-332-క.)
 22. అపశబ్దంబుల (1-97-మ.)
 23. అభ్రంలిహాదభ్ర (4-107-సీ.)
 24. అమ్మలగన్నయమ్మ (1-10-ఉ.)
 25. అమ్మా నిను జూచిన (1-507-క.)
 26. అమ్మా! మన్నుదినంగ (10.1-338-శా.)
 27. అరయగ (5.2-51-క.)
 28. అలవాటు (9-275-క.)
 29. అలవైకుంఠపురంబులో (8-95-మ.)
 30. అలసితివిగదన్న (10.1-259-ఆ.)
 31. అలసులు (1-44-చ)
 32. ఆఁకలిగొన్న క్రేపులు (13-400-ఉ)
 33. ఆ రాజకన్యక (10.2-128-క.)
 34. ఆడంజని (10.1-311-క.)
 35. ఆతతసేవజేసెద ( 1-3-ఉ. )
 36. ఆతేరారథికుండు (1-376-శా.)
 37. ఆదరమొప్ప ( 1-5-ఉ. )
 38. ఆదిదేవుడైన (23-359-ఆ)
 39. ఆదిన్ శ్రీసతికొప్పుపై (8-592-శా.)
 40. ఆయెలనాగ (10.1-1714-ఉ.)
 41. ఆరాటము (1-252-క)
 42. ఆశౌరికిదెరువొసఁగెఁ (10.1-144-క .)
 43. ఇంతింతై (8-622-శా.)
 44. ఇందిందిరాతి (9-603-క.)
 45. ఇందీవరశ్యాము (10.2-979-సీ.)
 46. ఇందుగల (7-275-క.)
 47. ఇచ్చెలువజూచి (10.1-317-క.)
 48. ఇమ్మగువ (10.1-315-క.)
 49. ఇమ్మనుజేశ్వరాధముల (1-13-ఉ.)
 50. ఈ హేమంతము రాకఁ (10.1-806-శా.)
 51. ఈరీతిశ్రీకృష్ణు (11-7-సీ.)
 52. ఈశ్వరుండు (1-213-ఆ.)
 53. ఈసౌకుమార్య (3-728-క.)
 54. ఉద్రేకంబున రారు (1-163-శా.)
 55. ఉన్నారము (1-251-క.)
 56. ఎంతకాలము (1-328-మత్త.)
 57. ఎట్టెట్రా (10.1-1260-శా.)
 58. ఎన్నడుంబరువేఁడఁ (8-596-మత్త.)
 59. ఎమ్మెలు చెప్పనేల (6-12-ఉ.)
 60. ఎల్లప్పుడు (1-275-క.)
 61. ఎవ్వనిచేజనించు (8-73-ఉ.)
 62. ఏకీడునాచరింపము (1-479-క.)
 63. ఏనీగుణములు (10.1-1704-సీ.)
 64. ఏనుమృతుండ (12-25-ఉ.)
 65. ఏమినోముఫలమొ (10.1-184-ఆ.)
 66. ఒకనొకని చల్దికావిడి (10.1-456-క.)
 67. ఒకపరి జగములు (8-74-క.)
 68. ఒక సూర్యుండు (1-227-మ.)
 69. ఒక్కడు ము న్నేమఱి (10.1-457-క.)
 70. ఒనరన్ (1-21-మ.)
 71. ఓ కదళీస్తంభోరువ (3-731-క.)
 72. ఓ యమ్మ నీ కుమారుడు శ్ర10.1-329-క.)
 73. కంజాక్షునకు గాని (7-170-సీ.)
 74. కంటిగంటి (10.2-1152-మత్త.)
 75. కంఠేకాలునిచేతం (9-615-క.)
 76. కటిచేలంబు (10.1-638-మ.)
 77. కటి విరాజిత (3-538-సీ.)
 78. కట్టుము సేతువు (9-285-క.)
 79. కదలం బాఱవు (8-244-మ.)
 80. కనకాగార (1-311-మ.)
 81. కనింయెం దాపసపుంగవుం (3-148-మ.)
 82. కమనీయభూమిభాగములు (2-21-సీ.)
 83. కమలనాభు నెఱిగి (8-613.1-ఆ.)
 84. కమలాక్షు నర్చించు (7-169-సీ.)
 85. కరిఁ దిగుచు (8-54-క.)
 86. కరుణాకర (6-530-తో.)
 87. కర్ణాలంబిత (10.1-502-శా)
 88. కర్ణావతంసిత (10.1-770-సీ.)
 89. కలడందురు (8-86-క.)
 90. కలడంభోధి (7-274-మ.)
 91. కలయో వైష్ణవమాయయో (10.1-342-మ.)
 92. కలుగడేనాపాలి (8-87-సీ.)
 93. కల్లలేదని (10.1-1769-మత్త.)
 94. కళలుగలుగుగాక (10.1-1292-ఆ.)
 95. కవకవనై (6-100-క.)
 96. కాదనడు (8-657-క.)
 97. కాననివాని (7-182-ఉ.)
 98. కాముని (2-134-క.)
 99. కామోత్కంఠత (7-18-శా.)
 100. కారే రాజులు (8-590-శా.)
 101. కాళికి (6-7-క.)
 102. కుప్పించి ఎగసిన (1-223-సీ.)
 103. కుయ్యిడ (1-281-ఉ.)
 104. కువలయరక్షాతత్పర (10.1-1790-క)
 105. కైలాసాచల (1-412-శా)
 106. కొందఱకు (1-20-క.)
 107. కొడుకులఁ బట్టి (1-169-చ.)
 108. కొడుకులులేరని (10.1-318-క.)
 109. కొమ్మకు (10.1-1028-సీ.)
 110. కోపముతోడ (1-193-ఉ.)
 111. కౌరవపాండవులిరువురు (3-21-క.)
 112. క్రమమున (1-453-చ.)
 113. క్రోధమాత్సర్యధనుండు (3-59-తే.)
 114. క్షోణితలంబునన్ (1-6-ఉ.)
 115. ఖగనాథుం (10.1-1682-మ.)
 116. గగనము _(2-108-క.)
 117. గజనామధేయ (1-438-క.)
 118. గజ్జలుగల్లని మ్రోయఁగ (10.1-368-క.)
 119. గర్భమందు (1-182-ఆ.)
 120. గురుపాఠీనమవై (10.1-100-ఉ.)
 121. గురుభీష్మాదులు (1-367-మ.)
 122. గురువులు ప్రియశిష్యులకు (1-42-క.)
 123. గుఱ్ఱము గొనిపో (9-215-క.)
 124. గొడుగో ( 8-572-మ.)
 125. ఘన యమనానదీ (10.1-665-సీ.)
 126. ఘన సింహంబుల (10.1-1752-మ.)
 127. ఘను డా (10.1-1727-మ.)
 128. ఘను లాత్మీయ 10.(1-1710-మ.)
 129. చండదోర్దండ ((4-505-తే.)
 130. చంద నాదుల (1-279-తే.)
 131. చదివించిరి నను (7-166-క.)
 132. చదువనివాఁ డజ్ఞుం డగు (7-130-క.)
 133. చని చని (3-46-చ.)
 134. చను నీకు గుడిపఁజాలెడి (10.1-220-క.)
 135. చనుదెంచెన్ ఘను (8-107-మ)
 136. చన్ను విడిచి (10.1-331-క.)
 137. చలమున నను డాసి (10.1-1343-సీ.)
 138. చిక్కడు సిరికౌగిటిలో (10.1-383-క.)
 139. చిక్కడు వ్రతముల (7-243-క.)
 140. చిత్రముగ (2-156-క.)
 141. చిన్న యన్నలార (9-353-ఆ.)
 142. చుంచొదువు (7-254-క.)
 143. చూడని వారల (10.1-292-క.)
 144. చెచ్చెర (1-254-క.)
 145. చెప్ప డొక చదువు (7-210-క)
 146. చెలగరు (1-488-క.)
 147. చేతులారంగ (1-14-తే.)
 148. చేబంతి (10.1-316-క)
 149. చేసిన గాని (1-443-ఉ.)
 150. చొక్కపు రక్కసి (7-254-క.)
 151. జగదవనవిహారీ (12-53-మాలి.)
 152. జనకసుతాహృచ్చోరా (9-734-క)
 153. జనవర ఋషభుని (5.1-65-క.)
 154. జలజాతాక్షుడు సూడ నొప్పె (1-259-ఉ.)
 155. జలజాతాక్షుఁడు శౌరి డగ్గఱె (1-244-మ)
 156. జలరాశి (1-52-క)
 157. జలజాంతస్థ్సిత (10.1-495-మ.)
 158. జోజో (10.1-190-క)
 159. డింభక (7-279-క)
 160. తండ్రి క్రియ (9-336-క.)
 161. తండ్రుల కెల్ల (1-253-ఉ.)
 162. తడ వాడిరి (10.1-290-క.)
 163. తనయులార ( 5.1-67-ఆ.)
 164. తనవెంటన్ (8-98-మ)
 165. తనువు మనువు ( 9-121-ఆ.)
 166. తరణంబులు (11-15-క.)
 167. తరిగాండ్రలోన (8-205-క)
 168. తరుణి యొకతె (10.1-326-ఆ.)
 169. తలగవు (8-28-క)
 170. తలగినదానం (10.1-319-క.)
 171. తాటంకాచలనంబుతో (8-102-శా.)
 172. తిలక మేటికి లేదు (1-269-సీ.)
 173. తీపుగల (10.1-458-క.)
 174. తుదమొదళ్ళకు (3-637-సీ.)
 175. తెఱవ యొకతె (10.1-324-క.)
 176. తొఱ్ఱుల గాచిన (10.1-634-క.)
 177. తోయంబు లివి (10.1-377-సీ.)
 178. తోయజసంభవ (2-78-క.)
 179. తోయములు దెమ్ము (1-460-క)
 180. తోయరుహోదరాయ (4-920-ఉ.)
 181. త్రిజగన్మోహన నీలకాంతి (1-219-మ)
 182. దండంబు (6-336-సీ.)
 183. దళదరవింద (3-922-సీ.)
 184. దిక్కులు కాలముతో (7-265-క.)
 185. దిటచెడి లోఁబడె (3-698-క)
 186. దివిజగణశరణ్యా (3-1054-మాలి.)
 187. దీనుల కుయ్యాలింపను (8-133-క)
 188. దూర్వాంకురంబులఓ (4-254-సీ.)
 189. దేవ జగన్నాథ (10.2-320-సీ.)
 190. ధనము లపహరించి (1-229-ఆ.)
 191. ధన్యున్ లోకమనోభిరాముఁ (10.1-1705-శా)
 192. ధర విరులు (4-489-క.)
 193. ధరణిదుహితృరంతా (7-481-మాలి.)
 194. నడవదు (1-25-క)
 195. నమ్మి నిదురబోవ (10.1-322-క.)
 196. నమ్మితి నా మనంబున (10.1-1744-ఉ.)
 197. నరమూర్తిగాదు (7-286-క.)
 198. నరుమాటల్ విని (1-221-మ)
 199. నల్లనివాఁడు (రామ పరంగా) (9-361-ఉ.)
 200. నల్లనివాఁడు (కృష్ణ పరంగా) (10.1-1012-ఉ.)
 201. నా కొడుకును నా కోడలు (10.1-325-క.)
 202. నానానేకప యూథముల్ (8-72-శా.)
 203. నిగమములు వేయుఁ జదివిన (1-141-క.)
 204. నిరయంబైన ((8-593-మ.)
 205. నిరయమునకుఁ (8-644-ఆ.)
 206. నీ పాదకమల సేవయు (10.1-1272-క.)
 207. నీ పద్యావళు లాలకించు (10.1-408-శా.)
 208. నీరాట వనాటములకు (8-19-క.)
 209. నీలగళాపరాధి (4-94-ఉ.)
 210. నీలోన లేని చోద్యము (10.1-1241-క.)
 211. నీవారము ప్రజ లేమును (9-618-క.)
 212. నుతచరితులార (3-840-క.)
 213. నూతనగరళస్తని (2-175-క. )
 214. నా పట్టి పొట్ట నిండఁగఁ (10.1-323-క.)