పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : జాబితా

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

బమ్మెఱ పోతనామాత్యుల వారి గురించి కాని, వారి భాగవతాది రచనల గురించి కానీ, తెలుగు భాషలో వచ్చిన ఇతర మహాభాగవత కృతుల గురించి కానీ, ఏదైనా విశ్వవిద్యాలయము లేదా ప్రముఖ సంస్థ ద్వారా జరిగిన పరిశోధనా సిద్ధాంత గ్రంథాల జాబితా.40) పరిశోధనా శీర్షిక: బమ్మెర పోతన విరచిత శ్రీ మహా భాగవతము - సామాజిక వైశిష్ట్యం ; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: జి. హేమవతి, ఎం.ఎ. (తెలుగు) ; పర్యవేక్షకులు: డా.యమ్. బుద్ధన్న గారు ; విశ్వవిద్యాలయము: శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం ; సం: 2015 - ఏప్రియలు ; పట్టా: పిహెచ్.డి. ; గమనిక పుస్తక ముద్రణ - ....) , అంతర్జాల ముద్రణ - -- తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ - బమ్మెర పోతన విరచిత శ్రీ మహా భాగవతము - సామాజిక వైశిష్ట్యం..


39) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతనామాత్య విరచిత దశమ స్కంధ పూర్వభాగం- శ్రీకృష్ణలీలాతరంగిణి - తులనాత్మక పరిశీలన ; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: భమిడి పాటి శ్రీరామ సుబ్రహ్మణ్యం, ఎం.ఎ. (సంస్కృతం), ఎం.ఎ. (తెలుగు) ; పర్యవేక్షకులు: ఆచార్య మన్నవ సత్యన్నారాయణ- విశ్రాంత ఆచార్యులు- తెలుగు & ప్రాచ్య భాషా విభాగము- ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ; సం: 2015- జనవరి ; పట్టా: పిహెచ్.డి. ; గమనిక పుస్తక ముద్రణ , - - - , అంతర్జాల ముద్రణ - గూగులు డ్రైవ్.


38) పరిశోధనా శీర్షిక: * పోతన భాగవతము ప్రతీకాత్మక సౌందర్యము ; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: భాగవతరత్న - వీపూరి వేంకటేశ్వర్లు ; పర్యవేక్షకులు: డా.యమ్. బుద్ధన్న గారు ; విశ్వవిద్యాలయము: శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం ; సం: 2014- అక్టోబరు ; పట్టా: పిహెచ్.డి. ; గమనిక పుస్తక ముద్రణ - కర్నూలు జిల్లా తెలుగు రచయితల సంఘం, కర్నూలు (చరవాణి - 9885585770) , అంతర్జాల ముద్రణ - - తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ - పోతన భాగవతము ప్రతీకాత్మక సౌందర్యము ; గమనిక - తెలుగు భాగవత ప్రచార సమితి వారు "భాగవత రత్న" పురస్కారం హేవిళంబి (2017) కృష్ణాష్టమి నాడు ప్రదానం చేసారు; విశ్వవిద్యాలయంవారు ఉత్తమ పరిశోధనా పత్రంగా గుర్తించి బంగారు పతకం బహూకరించారు., పరిశోధకుల సంపర్కాలు - - చరవాణి, +91 988 558 5770, +91 778 067 3127; వేగరి చిరునామా, venkateswaruluveepuri@gmail.com


37) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతన మహాభాగవతం - అలంకార వైభవం; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: గోదావరి వెంకట మురళీ మోహను, ఎంఎ (ఆంగ్లము), ఎంఎ (తెలుగు), ఎమ్.ఫిల్, పిహెచ్.డి;; పర్యవేక్షకులు: ప్రాచార్య టి. ఎస్. గిరిప్రకాషు గారు ; విశ్వవిద్యాలయము: మధురై కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయము - మధురై; ; సం: 2013; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనికపుస్తక ముద్రణ - --------, అంతర్జాల ముద్రణ - తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ -పోతన మహాభాగవతం - అలంకార వైభవం


36) పరిశోధనా శీర్షిక: * ఆంధ్ర మహాభాగవతం - మహళల మహనీయత; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: భాగవవ రత్న - కాకునూరి భూలక్ష్మి, బిఎఓఎల్. ఎంఎ (సంస్కృతాంధ్రములు). ఎమ్. ఫిల్., పిహెచ్.డి;; పర్యవేక్షకులు: ఆచార్య తేళ్ళ సత్యవతి గారు ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయము; ; సం: 2012; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనిక; - తెలుగు భాగవత ప్రచార సమితి వారు "భాగవత రత్న" పురస్కారం విళంబి (2018) కృష్ణాష్టమి నాడు ప్రదానం చేసారు; పుస్తక ముద్రణ - ---------, అంతర్జాల ముద్రణ - తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ - ఆంధ్ర మహాభాగవతం - మహళల మహనీయత


35) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతన అన్నమయ్య సాహిత్య దృక్పథాలు పరిశీలన; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: డా. యడవల్లి పరమేశ్వరయ్య, బి.మ్యూజిక్. ఎంఎ, పిహెచ్.డి;; పర్యవేక్షకులు: ఆచార్య దామోదర నాయుడు గారు ; విశ్వవిద్యాలయము: శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయము, తిరుపతి; ; సం: 2007; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనిక: పుస్తక ముద్రణ - కీర్తి ప్రింటర్సు, తిరుపతి, 2008 - ఏప్రియల్ , అంతర్జాల ముద్రణ - ఆర్కైవ్.కాం, తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ - పోతన అన్నమయ్య సాహిత్య దృక్పదాలు పరిశీలన


34) పరిశోధనా శీర్షిక: శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు. ; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: రామక పాండురంగశర్మ ; పర్యవేక్షకులు: డా.యన్.అనంతలక్ష్మి ; విశ్వవిద్యాలయము: ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ; సం: 2007; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనిక పుస్తక ముద్రణ - అముద్రితము, అంతర్జాల ముద్రణ - శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు (తెలుగు పరిశోధన).


33) పరిశోధనా శీర్షిక: శ్రీమహాభాగవతం - దశమస్కంధ ప్రాముఖ్యం ; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: వి. రవి శంకర్ ; పర్యవేక్షకులు: ఆచార్య ఎం. బుద్ధన్న ; విశ్వవిద్యాలయము: శ్రీ కృష్ణ దేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం ; సం: 2005; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనిక -


32) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతన భాగవతము - జానపదులు; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: తులనాత్మక పరిశీలన; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆంధ్రా; సం: 1994; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


31) పరిశోధనా శీర్షిక: ఆంధ్ర మహాభాగవతము రసపోషణము; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: టి.వేంకటలక్ష్మి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆంధ్రా; సం: 1994; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


30) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతన భాగవతం - దశమస్కంధం: స్త్రీపాత్రల పరిశీలన; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: వి.ఉమాదేవి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: తెలుగు విశ్వ; సం: 1994; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


29) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతనభాగవతములో - వేడుకలు; లఘుసిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: కె.అలకనంద; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: కాకతీయ; సం: 1993; పట్టా:ఎమ్.ఫిల్.; గమనిక -


28) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతనభాగవతము - శృంగార రస పోషణము; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: మేళ్ళచెరువు భానుప్రసాదు; పర్యవేక్షకులు: ఆచార్య బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం ; విశ్వవిద్యాలయము: నాగార్జున; సం: 1993; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక - ముద్రణ: "పోతన భాగవతం – శృంగారం" మేళ్ళచెరువు లక్ష్మీ కుమారి, 'భరద్వాజ' 4-2-6, బండల బజారు, నరసరావుపేట - 522601 


27) పరిశోధనా శీర్షిక: భాగవతంలో కృష్ణతత్వం; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: ఎస్.సుధ; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఉస్మానియా; సం: 1993; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


26) పరిశోధనా శీర్షిక: శ్రీకృష్ణుని అపహరణ ప్రవృత్తి; లఘుసిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: కె.హెచ్.సీతాలక్ష్మి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఎస్వీ; సం: 1991; పట్టా:ఎమ్.ఫిల్.; గమనిక -


25) పరిశోధనా శీర్షిక: ఆంధ్ర భాగవతం - విశిష్టాద్వైతపాలనం; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: టి. లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆంధ్రా; సం: 1991; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


24) పరిశోధనా శీర్షిక: ఆంధ్రమహాభాగవతము - శ్రీసత్యసాయి బోధలు, సాపేక్ష సమన్వయ పరిశీలన; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: విజయలక్ష్మిపండిట్; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: శ్రీ సత్యసాయి; సం: 1991; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


23) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతన అన్నమయ్యల భక్తితత్వము తులనాత్మక పరిశీలన; లఘుసిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: ఎం.సూర్యగోపాలకృష్ణ; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం; సం: 1990; పట్టా:ఎమ్.ఫిల్.; గమనిక -


22) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతన పద్యశిల్పం; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: వి.వి.ఎస్.ఆర్. కృష్ణయ్య; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆంధ్ర; సం: 1990; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


21) పరిశోధనా శీర్షిక: ఆంధ్ర భారత భాగవతాల్లో రామకథ తులనాత్మక పరిశీలన ; లఘుసిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: యెస్.మనోరమ ; పర్యవేక్షకులు: యస్.శమంతక మణి ; విశ్వవిద్యాలయము: మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం ; సం: 1990; పట్టా: ఎమ్.ఫిల్; గమనిక -


20) పరిశోధనా శీర్షిక: వీరభద్రవిజయం కావ్యానుశీలన; లఘుసిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: కె.మాధవి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: నాగార్జున; సం: 1989; పట్టా:ఎమ్.ఫిల్.; గమనిక -


19) పరిశోధనా శీర్షిక: ప్రహ్లాద కథ - ఆంధ్రభాగవత పరిష్కారము; లఘుసిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: పి.నాగమణి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: నాగార్జున; సం: 1989; పట్టా:ఎమ్.ఫిల్.; గమనిక -


18) పరిశోధనా శీర్షిక: వీరభద్రవిజయం – సవిమర్శక పరిశీలన; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: కొల్లి. బి. రాజేంద్రప్రసాద్; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఎస్వీయూ; సం: 1989; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


18) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతన ఆంధ్రమహాభాగవతమున భక్తి శృంగారములు; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: కనుమూరి బలరామ కృష్ణ సుబ్బరాజు; పర్యవేక్షకులు: - డా. కె వేంకట రామ రాజు ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆంధ్ర; సం: 1989; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక – ముద్రణ – శ్రీకౌసల్య ప్రింటర్స్అండ్ బైండర్స్, భీమవరము-1., అంతర్జలము: Archive(dot)com- పోతన ఆంధ్రమహాభాగవతమున భక్తి శృంగారములు


17) పరిశోధనా శీర్షిక: భాగవతముపై భగవద్గీత ప్రభావము; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: పి.వి. సూర్యప్రకాశ రావు; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఉస్మానియా; సం: 1988; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


16) పరిశోధనా శీర్షిక: ఆంధ్ర భాగవతంలో స్త్రీ పాత్రలు; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: జి.రమ; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆంధ్ర; సం: 1988; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


15) పరిశోధనా శీర్షిక: శ్రీమద్భాగవత సూర్ ఔర్ పోతనాకా అనువాద విధాన్; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: కె.నర్సయ్య; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఉస్మానియా ఉర్దూ శాఖ; సం: 1988; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


14) పరిశోధనా శీర్షిక: భాగవతంలో కథా కథన శిల్పం; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: వి. రామకృష్ణ; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: కాకతీయ; సం: 1987; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


13) పరిశోధనా శీర్షిక: వ్యాస పోతనల భాగవత దశమ స్కంధములు – తులనాత్మక అధ్యయనం; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: డి. ప్రభాకర కృష్ణమూర్తి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: బెనారస్; సం: 1986; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


12) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతన భాగవతము - భాషాతత్త్వ సమాలోచనము; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: వై. ఆదెప్ప; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: నాగార్జున; సం: 1985; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


11) పరిశోధనా శీర్షిక: శృంగార రస వాహిని - భోగినీదండకం; లఘుసిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: ఎం.భానుప్రసాద్; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: నాగార్జున; సం: 1984; పట్టా:ఎమ్.ఫిల్.; గమనిక -


10) పరిశోధనా శీర్షిక: ఆంధ్రమహాభాగవతం - ఉపదేశం; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: వి. సుందరీదేవి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: గుల్బర్గా; సం: 1983; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


9) పరిశోధనా శీర్షిక: ఆంధ్రమహాభాగవతం భక్తితత్త్వం; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: టి. లక్ష్మీనారాయణ; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: నాగార్జున; సం: 1982; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


8) పరిశోధనా శీర్షిక: సంస్కృతాంధ్ర భారత భాగవతములు - సదృశాంశ వివేచనం; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: పి.వేణు గోపాల రావు; పర్యవేక్షకులు: యస్.వి.జోగా రావు ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం ; సం: 1981; పట్టా: పిహెచ్.డి ; గమనిక పుస్తక ముద్రణ - ముద్రితం.


7) పరిశోధనా శీర్షిక: భాగవతోపాఖ్యానాలు; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: కె. సామ్రాజ్యలక్ష్మి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఉ‌స్మానియ; సం: 1979; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


6) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతనా తథా సూరదాస్ కీ భక్తి భావన్; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: ఎ.కమలాదేవి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఉస్మానియా ఉర్దూ శాఖ; సం: 1974; పట్టా:పిహెచ్.డి; గమనిక -


5) పరిశోధనా శీర్షిక: సూరదాస్ ఔర్ పోతనాకే భక్తి భావనా; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: సి.హెచ్. రాములు; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఉస్మానియా ఉర్దూ శాఖ; సం: 1972; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనిక -


4) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతనభాగవతానుశీలన; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: డి. శ్రీరామ్మూర్తి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఉస్మానియ; సం: 1969; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనిక -


3) పరిశోధనా శీర్షిక: ఆంధ్రభాగవత విమర్శ; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: ప్రసాదరాయకులపతి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఎస్వీ; సం: 1967; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనిక -


2) పరిశోధనా శీర్షిక: సూరదాస్ ఔర్ పోతనాకే సాహిత్య వాత్సల్య్; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: బి. లీలాజ్యోతి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఉస్మానియా ఉర్దూ శాఖ; సం: 1967; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనిక -


1) పరిశోధనా శీర్షిక: పోతన - అతని కృతులు; సిద్ధాంత గ్రంథము; పరిశోధకులు: వి.రాజేశ్వరి; పర్యవేక్షకులు: - ; విశ్వవిద్యాలయము: ఆంధ్రవిశ్వ; సం: 1966; పట్టా: పిహెచ్.డి; గమనిక -