పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా. భూపతిరాజు బంగార్రాజు - తరిగొండ వెంగమాంబ ద్విపద భాగవత దశమ స్కంధం - ఒక పరిశీలన

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :తరిగొండ వెంగమాంబ ద్విపద భాగవత దశమ స్కంధం - ఒక పరిశీలన

పరిశోధకులు: డా. భూపతిరాజు బంగార్రాజు