పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా. కెబికె సుబ్బరాజు - పోతన ఆంధ్రమహాభాగవతములో భక్తి శృంగారములు

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :పోతన ఆంధ్రమహాభాగవతములో భక్తి శృంగారములు

పరిశోధకులు: కెబికె సుబ్బరాజు