పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా. మేళ్ళచెరువు భాను ప్రసాదు - పోతనభాగవతం – శృంగార రసపోషణ

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :పోతన భాగవతం శృంగారం (పోతనభాగవతం – శృంగార రసపోషణ - సిద్ధాంత గ్రంథము)

పరిశోధకులు: డా.. మేళ్ళచెర్వు భానుప్రసాదు