పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా.. యడవల్లి పరమేశ్వరయ్య - పోతన అన్నమయ్య సాహిత్య దృక్పదాలు పరిశీలన

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :పోతన అన్నమయ్య సాహిత్య దృక్పదాలు పరిశీలన

పరిశోధకులు: డా.. యడవల్లి పరమేశ్వరయ్య