పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా. తాడేపల్లి. వీరలక్ష్మి - శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతం - మాతృహృదయం

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతం - మాతృహృదయం

పరిశోధకులు: డా. తాడేపల్లి. వీరలక్ష్మి