పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా. కొల్లి రాజేంద్రప్రసాదు - వీరభద్రవిజయము సవిమర్శక పరిశీలన

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :వీరభద్రవిజయము
సవిమర్శక పరిశీలన

పరిశోధకులు: డా. కొల్లి రాజేంద్రప్రసాద్