పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా, కాకుమాను భూలక్ష్మి - ఆంధ్ర మహాభాగవతం - మహిళల మహనీయత

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :ఆంధ్ర మహాభాగవతం - మహిళల మహనీయత

పరిశోధకులు: డా. కాకుమాను భూలక్ష్మి