పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా. గోదావరి వెంకట మురళీ మోహన్

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :పోతన మహా భాగవతం - అలంకార వైభవం

పరిశోధకులు: డా. గోదావరి వెంకట మురళీ మోహన్.