పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా. రామక పాండురంగ శర్మ - శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు

పరిశోధకులు: డా. రామక పాండురంగ శర్మ