పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : డా. రామక పాండురంగ శర్మ

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :పోతన భాగవతము శృంగారము

పరిశోధకులు: డా. రామక పాండురంగ శర్మ