పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : పరిశోధనలు

శీర్షికలు

 1. మనవి
 2. జాబితా
 3. డా. వీపూరి వేంకటేశ్వర్లు, - పోతన భాగవతము ప్రతీకాత్మక సౌందర్యము
 4. డా. జి. హేమావతి, - బమ్మెర పోతన విరచిత శ్రీ మహా భాగవతము - సామాజిక వైశిష్ట్యం
 5. డా.. యడవల్లి పరమేశ్వరయ్య - పోతన అన్నమయ్య సాహిత్య దృక్పదాలు పరిశీలన
 6. డా. గోదావరి వెంకట మురళీ మోహన్ - పోతన మహా భాగవతం - అలంకార వైభవం
 7. డా, కాకుమాను భూలక్ష్మి - ఆంధ్ర మహాభాగవతం - మహిళల మహనీయత
 8. డా. మేళ్ళచెరువు భాను ప్రసాదు - పోతనభాగవతం – శృంగార రసపోషణ
 9. డా. రామక పాండురంగ శర్మ - శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు
 10. డా. కెబికె సుబ్బరాజు - పోతన ఆంధ్రమహాభాగవతములో భక్తి శృంగారములు
 11. డా. ప్రసాదరాయ కులపతి - ఆంధ్ర భాగవత విమర్శ
 12. డా. కొల్లి రాజేంద్రప్రసాదు - వీరభద్రవిజయము సవిమర్శక పరిశీలన
 13. భాగవతరత్న పురస్కారం ఎంపికకు ధరఖాస్తులు ఆహ్వానం