పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు : సప్త పవనములు

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :


  1. ప్రవహము
  2. ఆవహము
  3. ఉద్వహము
  4. సంవహము
  5. వివహము
  6. ప్రతివహము
  7. పరావహము
అను ఈ ఏడూ సప్తవాయువులు అనబడును.