పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు : ముల్లోకములు

ముల్లోకములు

ముల్లోకములు. . . స్థానం
1. భూలోకము. . . నరులుండే భూమి
2. భువర్లోకము. . . భూమి కింది లోకము
3. సువర్లోకము. . . భూమికి పైనుండు లోకము