పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు : ఆత్మ ద్వాదశ లక్షణములు

7-237-వ.

 • 1. షడ్వికారాలు లేనిది
 • 2. శాశ్వతమైనది
 • 3. నాశనం లేనిది
 • 4. శుద్ధుడు
 • 5. క్షేత్రజ్ఞుడు
 • 6. గగనాదులకు ఆశ్రయుడు
 • 7. క్రియాశూన్యుడు
 • 8.స్వయం ప్రకాశం
 • 9. సృష్టికి కారణం
 • 10. వ్యాపించు స్వభావం కలది
 • 11. సంగం లేనిది
 • 12. పరిపూర్ణమైనది