పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు : అష్టదిగ్గజములు

అష్టదిగ్గజములు

దిక్కు గజములు గజ భార్యలు
తూర్పు ఐరావతం అభ్ర
ఆగ్నేయం పుండరీకం కపిల
దక్షిణ వామనం పింగళ
నైఋతి కుముదం అనుపమ
పడమర అంజనం తామ్రపర్ణి
వాయవ్యం పుష్పదంత శుభ్రదంతి
ఉత్తరం సార్వభౌమ అంగన
ఈశాన్యం సుప్రతీకం అంజనావతి