పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు : సప్త సముద్రాలు

సప్తసముద్రములు                                

1 లవణసముద్రము
2 ఇక్షుసముద్రము
3. సురాసముద్రము
4. ఘృతసముద్రము 
5. దధిసముద్రము
6. క్షీరసముద్రము
7. జలసముద్రము