పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు : పంచమలములు

బ్రహ్మఙ్ఞానార్జనలో కలిగెడి ఐదు మలములు (అశుద్ధములు)

1 ఆణవమలము పరబ్రహ్మమమునుగూర్చి అపుడపుడు కల్గెడు ఙ్ఞానమును మరుగుపరచునది. 

2 కార్మికమలము గురువు బోధించిన పరమార్థమునందు బుద్ధి చొరనీయనిది. 

3 మాయికమలము పరతత్త్వఙ్ఞాన వాసనను ఎప్పుడు కలుగనీయనిది. 

4 మాయేయమలము పాపకార్యములందు మాత్రమే బుద్ధినిజొన్పునది. 

5 తిరోధానమలము పరబ్రహ్మమనిత్యమనెడి బుద్ధిని కల్గించి జననమరణాది దుఃఖములను కలుగజేయునది.