పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అమృతగుళికలు : అకారాది


పోతన భాగవత అమృతగుళుకలు
అకారాది జాబితా


  1) అంకిలి జెప్పలేదు; 2) అంగవ్రాతములోఁ ; 3) అంధకారవైరి; 4) అంధుండైన పతిన్ వరించి; 5) అంబ, నవాంబుజోజ్జ్వలకరాంబుజ; 6) అంభోజనాభున కంభోజనేత్రున; 7) అక్క తల్లి చెల్లె లాత్మజ; 8) అక్కట! పుత్త్ర శోక జనితా; 9) అటమటమయ్యె నా భజన మంతయు; 10) అడిగెద నని కడువడిఁ జను; 11) అడిచితివో భూసురులను; 12) అణువోగాక కడున్; 13) అతిథి పోయిరామి నధిప!; 14) అతుల దివ్యాన్నమైన; 15) అది మఱియును మాతులుంగ, లవంగ,; 16) అనయంబు లుప్తక్రియాకలాపుఁడు; 17) అనుపమగుణహారా! ; 18) అన్న! శమింపుమన్న!; 19) అన్నము లేదు; 20) అన్నవు నీవు చెల్లెలికి; 21) అన్నుల చన్నుల దండ; 22) అన్య మెఱుఁగఁడు; తన యంత; 23) అపశబ్దంబులఁ గూడియున్; 24) అభ్రంలిహాదభ్ర విభ్ర; 25) అమృతమహాంబురాసి తెలుగై; 26) అమ్మలఁ గన్నయమ్మ; 27) అమ్మా మన్నదినంగ; 28) అమ్మా! నినుఁ జూచిన నరుఁ; 29) అరయఁగ సీతాలక్ష్మణ; 30) అల వైకుంఠపురంబులో; 31) అలవాటు కలిమి మారుతి; 32) అలసితివి గదన్న!
 ,
  33) ఆ తేరా రథికుండు; 34) ఆ యెలనాగ నీకుఁ దగు; 35) ఆ రాజకన్య ప్రియమున; 36) ఆ శౌరికిఁ దెరువొసఁగెఁ; 37) ఆఁకలి గొన్న క్రేపులు; 38) ఆడం జని; 39) ఆతత సేవఁ జేసెద; 40) ఆదర మొప్ప మ్రొక్కిడుదు; 41) ఆదిదేవుఁడైన యా రామచంద్రు; 42) ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపైఁ; 43) ఆరాటము మది నెఱుఁగము; ,
  44) ఇంతింతై వటుఁడింతయై; 45) ఇందిందిరాతిసుందరి; 46) ఇందీవరశ్యాము,; 47) ఇందు గలఁ డందు లేఁ డని; 48) ఇచ్చెలువఁ జూచి; 49) ఇట్లమ్మహానదీప్రవాహంబు, ప
  50) ఇట్లు దానవేంద్రుండు పరిగృహ్యమాణ; 51) ఇట్లు విష్ణుండు గుణత్రయా; 52) ఇమ్మగువ దన్ను వాకిటఁ ; 53) ఇమ్మనుజేశ్వరాధముల కిచ్చి; 54) ఈ రీతి శ్రీకృష్ణుఁ డేపార; 55) ఈ సౌకుమార్య; 56) ఈ హేమంతము రాకఁ జూచి; 57) ఈశ్వరుండు విష్ణుఁ డెవ్వేళ; 58) ఉద్రేకంబున రారు; 59) ఉన్నారము సౌఖ్యంబున; 60) ఎంత కాలము గృష్ణుఁ; 61) ఎట్టెట్రా? మనుజేంద్రు చేలములు; 62) ఎన్నడుం బరువేఁడఁ బోఁడట;; 63) ఎమ్మెలు చెప్పనేల?; 64) ఎల్లప్పుడు మా యిండ్లను; 65) ఎవ్వనిచే జనించు జగ; 66) ఏ కీడు నాచరింపము; 67) ఏ నీ గుణములు కర్ణేంద్రియంబులు
  68) ఏను మృతుండ నౌదు నని; 69) ఏమినోము ఫలమొ యింత ప్రొ ద్దొక వార్త; 70) ఒక సూర్యుండు సమస్తజీవులకుఁ; 71) ఒకనొకని చల్దికావిడి; 72) ఒకపరి జగములు వెలి నిడి; 73) ఒక్కఁడు ము న్నేమఱి చన; 74) ఒనరన్ నన్నయ తిక్కనాది; 75) ఓ కదళీస్తంభోరువ! ; 76) ఓ యమ్మ! నీ కుమారుఁడు; ,
  77) కంజాక్షునకుఁ గాని కాయంబు; 78) కంటిగంటి భవాబ్ధి దాఁటఁగఁ గంటి; 79) కంఠేకాలునిచేతం; 80) కటి విరాజిత పీతకౌశేయశాటితో; 81) కటిచేలంబు బిగించి; 82) కట్టుము సేతువు; లంకం జుట్టుము; 83) కదలం బాఱవు పాఁప పేరు; 84) కనకాగార కళత్ర మిత్ర సుత; 85) కనియెం దాపసపుంగవుం డఖిలలోక; 86) కమనీయభూమిభాగములు లేకున్న; 87) కమలనాభు నెఱిఁగి; 88) కమలాక్షు నర్చించు కరములు; 89) కరిఁ దిగుచు మకరి సరసికిఁ; 90) కరుణాకర! శ్రీకర! కంబుకరా; 91) కర్ణాలంబిత కాక పక్షములతో; 92) కర్ణావతంసిత కర్ణికారప్రభ; 93) కలఁ డందురు దీనుల యెడఁ; 94) కలఁ డంభోధిఁ, గలండు గాలిఁ; 95) కలయో! వైష్ణవ మాయయో! ; 96) కలుగఁడే నాపాలి; 97) కల్ల లేదని విన్నవించుట గాదు; 98) కళలు గలుగుఁ గాక; కమల తోడగుగాక; 99) కవకవనై పదనూపుర రవరవ
  100) కా దనఁడు పొమ్ము లే దీరా దనఁడు; 101) కాటుక కంటి నీరు చనుకట్టు; 102) కాననివాని నూఁతగొని కాననివాడు; 103) కాముని దహించెఁ; 104) కామోత్కంఠత గోపికల్; 105) కారే రాజులు?; 106) కాళికి బహుసన్నుత లోకాళికిఁ; 107) కుప్పించి యెగసినఁ; 108) కుయ్యిడ శక్తి లే; 109) కువలయరక్షాతత్పర!; 110) కైలాసాచలసన్నిభంబగు; 111) కొందఱకుఁ దెనుఁగు గుణమగుఁ; 112) కొడుకులఁ బట్టి చంపె నని; 113) కొడుకులు లేరని యొక సతి; 114) కొమ్మకుఁ బువ్వులు కోసినాఁ డిక్కడ; 115) కోపముతోడ నీవు దధికుంభము ; 116) కౌరవ పాండవు లిరువురు; 117) క్రమమున మింటికై యెగయుఁగాక; 118) క్రోధమాత్సర్యధనుఁడు సుయోధనుండు; 119) క్షోణితలంబునన్ నుదురు; 120) ఖగనాథుం డమరేంద్రు గెల్చి; 121) ఖ్యాతి గడించుకొన్న కవులందరులేరే!; 122) గగనము దన కడపలఁ; 123) గజనామధేయపురమున; 124) గజ్జలు గల్లని మ్రోయఁగ; 125) గర్భ మందుఁ గమలగర్భాండశతములు; 126) గుడులుకట్టించె కంచర్ల గోపరాజు; 127) గురు పాఠీనమవై, జలగ్రహమవై; 128) గురుభీష్మాదులు గూడి; 129) గురువులు ప్రియశిష్యులకుం; 130) గొడుగో. జన్నిదమో; 131) ఘన యమునానదీ కల్లోల ఘోషంబు
  132) ఘన సింహంబుల కీర్తి; 133) ఘను డా భూసురు డేగెనో?; 134) ఘను లాత్మీయ తమోనివృత్తికొఱకై; ,
  135) చండ దోర్దండలీల భూమండలంబు; 136) చందనాదుల నాఁకట స్రగ్గువాఁడు; 137) చదివించిరి నను గురువులు; 138) చదువనివాఁ డజ్ఞుం డగు; 139) చని చని తొంటి మత్స్యకురుజాంగలభూము; 140) చను నీకు గుడుపఁజాలెడి; 141) చనుదెంచెన్ ఘనుఁ డల్లవాఁడె; 142) చన్ను విడిచి చనఁ డిట్టటు; 143) చలమున నను డాసి జలరాశిఁ జొరరాదు; 144) చిక్కఁడు వ్రతములఁ గ్రతువుల; 145) చిక్కఁడు సిరికౌగిటిలోఁ; 146) చిత్రముగ భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నుల; 147) చిన్నయన్నలార! శీతాంశుముఖులారా; 148) చుంచొదువుఁ బాలు ద్రావు ; 149) చూడని వారల నెప్పుడుఁ జూడక; 150) చెచ్చెరఁ గరినగరికి నీ విచ్చేసిన; 151) చెప్పఁ డొక చదువు మంచిది; 152) చెలఁగరు కలఁగరు సాధులు; 153) చేతులారంగ శివునిఁ బూజింపడేని; 154) చేబంతి దప్పి పడెనని ; 155) చేసినఁ గాని పాపములు సెందవు
  156) చొక్కపు రక్కసికులమున; 157) జగదవనవిహారీ! శత్రులోకప్రహారీ!; 158) జనకసుతాహృచ్చోరా! ; 159) జనవర ఋషభుని రాజ్యంబున; 160) జలజాంతస్థిత కర్ణికం దిరిగిరా; 161) జలజాతాక్షుఁడు శౌరి డగ్గఱె; 162) జలజాతాక్షుఁడు సూడ నొప్పె; 163) జలరాశి దాఁటఁ గోరెడి; 164) జోజో కమలదళేక్షణ! ; 165) డింభక సర్వస్థలముల; 166) తండ్రి క్రియ రామచంద్రుఁడు; 167) తండ్రుల కెల్లఁ దండ్రియగు; 168) తడ వాడిరి బలకృష్ణులు; 169) తనయులార! వినుఁడు ధరలోనఁ ; 170) తనవెంటన్ సిరి; లచ్చివెంట; 171) తనువు మనువు విడిచి; 172) తరణంబులు భవజలధికి; 173) తరిగాండ్రలోన నొకఁడట; 174) తరుణి యొకతె పెరుగుఁ ద్రచ్చుచోఁ; 175) తలఁగవు కొండలకైనను; 176) తలఁగినదానం దల మనఁ; 177) తాటంకాచలనంబుతో; 178) తిలక మేటికి లేదు తిలకనీతలకమ; 179) తీపుగల కజ్జ మన్యుఁడు; 180) తుదమొదళ్ళకుఁ జిక్కి దునిసి; 181) తెఱవ యొకతె నిద్రింపఁగ; 182) తొఱ్ఱులఁ గాచిన నందుని కుఱ్ఱని; 183) తోయంబు లివి యని తొలగక
  184) తోయజసంభవ నా కీ తోయమ; 185) తోయములు దెమ్ము మా కీ తోయము; 186) తోయరుహోదరాయ భవదుఃఖహరాయ; n 187) త్రిజగన్మోహన నీలకాంతిఁ ; 188) దండంబు యోగీంద్రమండల నుతునకుఁ; 189) దళ దరవింద సుందర పత్రరుచిరాక్షు; 190) దిక్కులు కాలముతో; 191) దిటచెడి లోఁబడె దైత్యుఁడు; 192) దివిజగణశరణ్యా! ; 193) దీనుల కుయ్యాలింపను; 194) దూర్వాంకురంబుల దూర్వాంకురశ్యాము; 195) దేవ! జగన్నాథ! దేవేంద్రవందిత; 196) ధనము లపహరించి ; 197) ధన్యున్ లోకమనోభిరాముఁ; 198) ధర విరులు గందకుండఁగ; 199) ధరణిదుహితృరంతా! ; 200) నడవదు నిలయము వెలువడి; 201) నమ్మి నిదురబోవ నా పట్టిచుంచు; 202) నమ్మితి నా మనంబున; 203) నరమూర్తిగాదు; 204) నరుమాటల్ విని నవ్వుతో; 205) నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు; 206) నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాడు; 207) నా కొడుకును నా కోడలు; 208) నా తేజము సాధులలో; 209) నా పట్టి పొట్ట నిండఁగఁ; 210) నానానేకపయూథముల్; 211) నిగమములు వేయుఁ జదివిన
  212) నిరయంబైన, నిబంధమైన; 213) నిరయమునకుఁ బ్రాప్త నిగ్రహమునకును; 214) నీ పద్యావళు లాలకించు చెవులున్; 215) నీ పాదకమల సేవయు; 216) నీ వారము ప్రజలేమును; 217) నీరాట వనాటములకుఁ; 218) నీలగళాపరాధి యగు నీకుఁ; 219) నీలోన లేని చోద్యము; 220) నుతచరితులార! మీరలు; 221) నూతన గరళస్తని యగు; ,
  222) పంకజముఖి నీ ళ్ళాడఁను; 223) పంచబాణుని నీఱు సేసిన; 224) పడఁతీ! నీ బిడ్డడు
  225) పనుపక చేయుదు రధికులు; 226) పరఁగన్ మా మగవార లందఱును; 227) పరమపావన! విశ్వభావన!; 228) పరుఁ జూచున్ వరుఁ జూచు; 229) పర్వతద్వంద్వంబు పాథోధియుగళంబు; 230) పలికెడిది భాగవత మఁట; 231) పలుకులు మధురసధారలు; 232) పల్లవ వైభవాస్పదములు; 233) పాంచాలీ కబరీవికర్షణమహాపాప; 234) పాఱఁడు లేచి దిక్కులకు; 235) పావనములు దురితలతా; 236) పిడుగు పడదు గాక; 237) పుట్టం బుట్ట, శరంబునన్ మొలవ; 238) పుట్టి నేర్చుకొనెనొ పుట్టక నేర్చెనో; 239) పుట్టి పుట్టఁడు నేడు దొంగిలఁ బోయి; 240) పుట్టితి; బుద్ధి యెఱింగితిఁ; 241) పున్నాగ కానవే! పున్నాగవందితు; 242) పుష్కరం బందు ద్వారకాపురము నందు; 243) పూతన యై యొక్క పొలఁతి; 244) పెట్టిరి విషాన్న; 245) పొడిచినఁ దిట్టినఁ గొట్టినఁ; 246) పొలతుల వాలుచూపుల యంద; 247) పోఁడను బ్రాహ్మణుండు; 248) ప్రాణేశ! నీ మంజు భాషలు; 249) ప్రాప్తానందులు; 250) బలములు గల మీనంబులు
  251) బలయుతులకు దుర్భలులకు; 252) బలవంతుఁడ నే జగముల; 253) బలవత్సైన్యముతోడఁ గృష్ణుఁడు; 254) బహుజీవనముతోడ భాసిల్లి యుండుబో?; 255) బాలరసాల సాల నవపల్లవ కోమల; 256) బాలశీతాంశురేఖా విభాసమాన; 257) బాలాజన శాలా ధన; 258) బాలుం డీతఁడు; కొండ దొడ్డది; 259) బాలురకుఁ బాలు లే వని; 260) బిడ్డఁడు మ్రొక్కినఁ దల్లులు; 261) బిడ్డలకు బుద్ధి సెప్పని ; 262) బుద్ధిమంతుఁడయిన బుధుఁడు ; 263) బొమ్మ పెండిండ్లకుఁ బో నొల్ల; 264) భగవంతుం డగు విష్ణుఁడు; 265) భాంధవమున నైనఁ బగనైన; 266) భాగవతము దెలిసి పలుకుట చిత్రంబు; 267) భీమంబై తలఁ ద్రుంచి; 268) భూతములవలన నెప్పుడు; 269) భూపాలకులకు విప్రుల; 270) భూషణములు వాణికి; 271) భూసురుఁడవు, బుద్ధిదయాభాసురుఁడవు; 272) భ్రమరా! దుర్జనమిత్ర!; 273) మందార మకరంద మాధుర్యమునఁ ; 274) మందునకు మందబుద్ధికి; 275) మకర మొకటి రవిఁ జొచ్చెను; 276) మగువా! నీ కొమరుఁడు; 277) మన సారథి, మన సచివుడు, ; 278) మన్నాఁడవు చిరకాలము; 279) మన్నేటికి భక్షించెదు? ; 280) మమ్ముఁబెండ్లి చేయు ; 281) మరలుపు మనియెడు కర్తయు; 282) మఱియుఁ గైవల్యంబు మూర్తీభవించిన; 283) మఱియును; మధువైరి మందిరంబునుం బోలె; 284) మా కందర్పుని శరములు; 285) మా వారి భస్మరాసుల; 286) మాటిమాటికి వ్రేలు మడిఁచి; 287) మానినీమన్మథు మాధవుఁ గానరే; 288) మామా వలువలు ముట్టకు; 289) మీ పాపఁడు మా గృహముల; 290) ముద్దులుగార భాగవతమున్


291) మున్నుగ్రాటవిలో; 292) మృగనాభి యలఁదదు; 293) మేఘంబుమీఁది క్రొమ్మెఱుఁగుకైవడి; 294) మేరువు దల క్రిం దైనను; 295) మ్రింగెడి వాఁడు విభుం డని; ,
  296) యజ్ఞాంగి యజ్ఞఫలదుఁడు; 297) యతు లీశ్వరుని మహత్త్వము; 298) యాదవు లందుఁ బాండుసుతులందు; 299) రక్షకులు లేనివారల; 300) రవిబింబం బుపమింపఁ; 301) రా పూర్ణచంద్రిక! రా గౌతమీగంగ!; 302) రాజఁట ధర్మజుండు,; 303) రాజీవపత్రలోచన!
  304) రాజీవసదృశనయన! విరాజితసుగుణా! ; 305) రాజీవసదృశలోచన! రాజీవభవాది; 306) రామ! గుణాభిరామ! ; 307) రామలతోడను రాసము; 308) రామున్ మేచకజలదశ్యామున్; 309) రావే సుందరి! యేమె బోటి! ; 310) రోలంబేశ్వర! ; 311) ఱోలను గట్టుబడియు; 312) లగ్నం బెల్లి; ; 313) లలనా! యేటికి తెల్లవాఱె? ; 314) లలితస్కంధము, ; 315) లా వొక్కింతయు లేదు; 316) లాలనమున బహుదోషము; 317) లేమా! దనుజుల గెలువఁగలేమా?; 318) లోకంబులు లోకేశులు; 319) లోపలి సౌధంబులోన వర్తింపగఁ; 320) వచ్చెద రదె యదువీరులు; 321) వరచేలంబులొ; 322) వరవైకుంఠము సారసాకరము; 323) వసుధాఖండము వేఁడితో? ; 324) వా రిల్లు చొచ్చి ; 325) వాచవియైన గడ్డిఁ దిని; 326) వాయువశంబులై యెగసి; 327) వారిఁ గోరుచున్నవారికి; 328) వారిజాక్షులందు వైవాహికములందు
  329) వాలిన భక్తి మ్రొక్కెద; 330) వావిఁ జెల్లెలు గాని
  331) విజయ, ధనంజయ,; 332) విడిచితి భవబంధంబుల; 333) విడు విడుఁ డని ఫణి పలుకఁగఁ; 334) విశ్వకరు విశ్వదూరుని; 335) విశ్వాత్ముఁడు, విశ్వేశుఁడు; 336) విషకుచయుగ యగు రక్కసి; 337) విషధరరిపు గమనునికిని; 338) విష్ణు కథా రతుఁ డగు నరు; 339) విష్ణుకీర్తనములు వినని; 340) వీరెవ్వరు? శ్రీకృష్ణులు గారా?; 341) వెడవెడ నడకలు నడచుచు; 342) వెన్నఁ దినఁగఁ బొడగని; 343) వెలయఁగ బద్మం; 344) వేలుపులఁటె; నా కంటెను; 345) వ్రతముల్ దేవ గురు ద్విజన్మ; 346) వ్రా