పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : నృగుడు కృష్ణుని కొనియాడుట

నృగుడు కృష్ణుని కొనియాడుట (సంకట హరం)

1

"కృష్ణ! వాసుదేవ! కేశవ! పరమాత్మ!
ప్రమేయ! వరద! రి! ముకుంద!
నిన్నుఁ జూడఁ గంటి, నీ కృపం గనుగొంటి
ఖిల సౌఖ్యపదవు లందఁ గంటి. "