పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : బ్రహ్మకృత హరిస్తుతి

<h4 id="స్తుతి-40"><center>

బ్రహ్మకృత హరిస్తుతి

</center></h4>

<p>

<a href="http://telugubhagavatam.org/?tebha&Skanda=8&Ghatta=23&Padyam=154" target="_blank">

1

</a>

<audio controls>

  <source   <source src="http://telugubhagavatam.org/files/

50b9fbdd4dbd2.mp3

" type="audio/mpeg">

Your browser does not support the audio element.

</audio>

<br /><p  id="padyam_2" class="padyam">

<u>ఎ</u>వ్వని మాయకు <u>నిం</u>తయు మోహించుఁ; <br /> <u>ద</u>ఱమి యెవ్వని మాయ <u>దాఁ</u>ట రాదు; <br /><u>త</u>న మాయ నెవ్వఁ డిం<u>త</u>యు గెల్చినట్టివాఁ; <br /> <u>డె</u>వ్వనిఁ బొడగాన <u>రె</u>ట్టి మునులు; <br /><u>స</u>ర్వభూతములకు <u>స</u>మవృత్తి నెవ్వఁడు; <br /> <u>చ</u>రియించుఁ దనచేత <u>జ</u>నితమయిన; <br /><u>ధ</u>రణి పాదములు చి<u>త్త</u>ము సోముఁ డగ్ని ము; <br /> <u>ఖం</u>బు గన్నులు సోమ<u>క</u>మలహితులు;

</p>

<p>

<br /><p  id="padyam_2" class="padyam">

<u>చె</u>వులు దిక్కులు; రేతంబు <u>సి</u>ద్ధజలము; <br /><u>మూఁ</u>డు మూర్తులపుట్టిల్లు; <u>మొ</u>దలి నెలవు<br /><u>గ</u>ర్భమఖిలంబు; మూర్థంబు <u>గ</u>గన మగుచు; <br /><u>మ</u>లయు నెవ్వఁడు వాని న<u>మ</u>స్కరింతు.

</p>

<p>

<a href="http://telugubhagavatam.org/?tebha&Skanda=8&Ghatta=23&Padyam=155" target="_blank">

2

</a>

<audio controls>

  <source   <source src="http://telugubhagavatam.org/files/

50b9aef20e32d.mp3

" type="audio/mpeg">

Your browser does not support the audio element.

</audio>

<br /><p  id="padyam_2" class="padyam">

మఱియు నెవ్వని బలంబున మహేంద్రుండును; బ్రసాదంబున దేవతలును; గోపంబున రుద్రుండును; బౌరుషంబున విరించియు; నింద్రియంబులవలన వేదంబులును మునులును; మేఢ్రంబునఁ బ్రజాపతియును; వక్షంబున లక్ష్మియు; ఛాయవలనఁ బితృదేవతలును; స్తనంబులవలన ధర్మంబును; బృష్ఠంబువలన నధర్మంబును; శిరంబువలన నాకంబును; విహాసంబువలన నప్సరోజనంబులును; ముఖంబువలన విప్రులును; గుహ్యంబున బ్రహ్మంబును; భుజంబులవలన రాజులును బలంబును; నూరువులవలన వైశ్యులును నైపుణ్యంబును; బదంబులవలన శూద్రులును నవేదంబును; నధరంబున లోభంబును; పరిరదచ్ఛదనంబువలన బ్రీతియు; నాసాపుటంబువలన ద్యుతియు; స్పర్శంబునఁ గామంబును; భ్రూయుగళంబున యమంబును; బక్షంబునఁ గాలంబును సంభవించె; నెవ్వని యోగ మాయావిహితంబులు ద్రవ్యవయః కర్మగుణ విశేషంబులు; చతుర్విధ సర్గం బెవ్వని యాత్మతంత్రం; బెవ్వనివలన సిద్ధించి లోకంబులును లోకపాలురును బ్రతుకుచుందురు పెరుగుచుందురు; దివిజులకు నాయువు నంధంబు బలంబునై జగంబులకు నీశుండై ప్రజలకుఁ బ్రజనుండై ప్రజావన క్రియాకాండ నిమిత్త సంభవుండగు జాతవేదుం డై; యంతస్సముద్రంబున ధాతుసంఘాతంబులం బ్రపచించుచు బ్రహ్మమయుండై; ముక్తికి ద్వారంబై; యమృత మృత్యు స్వరూపుండై; చరాచరప్రాణులకుఁ బ్రాణంబై; యోజస్సహోబల వాయురూపంబులైన ప్రాణేంద్రి యాత్మ శరీర నికేతనుండై పరమ మహాభూతి యగు నప్పరమేశ్వరుండు మాకుం బ్రసన్నుండగుం గాక" యని మఱియును.

</p>

<p>

<a href="http://telugubhagavatam.org/?tebha&Skanda=8&Ghatta=23&Padyam=156" target="_blank">

3

</a>

<audio controls>

  <source   <source src="http://telugubhagavatam.org/files/

50b9af5671616.mp3

" type="audio/mpeg">

Your browser does not support the audio element.

</audio>

<br /><p  id="padyam_2" class="padyam">

మొ<b>ద</b>ల జల మిడిన భూజము<br /><u>దు</u><b>ది</b><b> </b>నడుమను జల్లదనము <u>దొ</u>రకొను మాడ్కిన్<br />మొ<b>ద</b>లను హరికిని మ్రొక్కిన<br /><u>ము</u><b>ద</b><b> </b>మొందుదు మెల్ల వేల్పు<u>మూ</u>కలు నేమున్.

</p>

<p>

<a href="http://telugubhagavatam.org/?tebha&Skanda=8&Ghatta=23&Padyam=157" target="_blank">

4

</a>

<audio controls>

  <source   <source src="http://telugubhagavatam.org/files/

50b9b3322cb74.mp3

" type="audio/mpeg">

Your browser does not support the audio element.

</audio>

<br /><p  id="padyam_2" class="padyam">

ఆ<b>ప</b>న్నులగు దిదృక్షుల<br /><u>కో</u><u>!</u><u> </u><b>పు</b>ణ్య! భవన్ముఖాబ్జ <u>మొ</u>య్యన తఱితోఁ<br />బ్రా<b>పిం</b>పఁ జేయు సంపద<br /><u>నో</u><u>!</u><u> </u><b>ప</b>రమదయానివాస! <u>యు</u>జ్జ్వలతేజా!

</p>

<hr color="red">