పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : స్తుతులు స్తోత్రాలు

శీర్షికలు

 1. అంబరీషకృత విష్ణుచక్ర స్తోత్రము (సంకట విమోచనము)
 2. అక్రూరుని కృష్ణ స్తుతి (తాపత్రయ హరం)
 3. అక్రూరుని రామకృష్ణుల స్తుతి (పవిత్ర కరం)
 4. అత్రి ముని స్తుతి (సంతాన ప్రదం)
 5. అదితి కృత హరి స్తుతి (శుభ కరము)
 6. అర్జునుని నుతి (వైరాగ్య ప్రదం)
 7. ఇంద్రుడు గోవిందుని పొగడుట (అభ్యుదయ కరం)
 8. ఉద్దవుని కృష్ణ స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం)
 9. ఉద్ధవుడు గన్న శ్రీకృష్ణుడు. (శుభప్రదం)
 10. ఋత్వికుల వాసుదేవ స్తుతి (క్షమా ప్రార్థన)
 11. కరభాజనకృత స్తుతి (కష్ట హరం)
 12. కర్దముని భగవత స్తుతి (సర్వాభీష్ట ప్రదం)
 13. కశ్యపుని రుద్ర స్తోత్తం (దుఃఖ హరం)
 14. కామధేనువు గోవింద స్తుతి (సుఖ ప్రదం)
 15. కాళిందుని విన్నపము (రక్షాకరం)
 16. కుంతి స్తుతి (ఆపద హరం)
 17. గజేంద్ర కృత స్తుతి (ఆర్తి హరం)
 18. గర్భస్థ కృష్ణ స్తుతి (భవభయ హరం)
 19. గర్భస్థ జీవుని స్తుతి (యాతనా హరం)
 20. గుహ్యకుల కృష్ణ స్తుతి (మంగళ కరము)
 21. గోపస్త్రీల కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 22. గోపస్త్రీలు కృష్ణుని వెదకుట (మధురభక్తి ప్రదం)
 23. గోపికల తాదాత్మ్యత (మధురభక్తి ప్రదం)
 24. గోపికల విరహపు మొరలు (భక్తి ప్రదం)
 25. గోపికల విరహాలాపములు (మధుర భక్తి ప్రదం)
 26. గ్రంథారంభ ప్రార్థన (కార్య సిద్ధి ప్రదం)
 27. చాణూరకృత కృష్ణ నిందా స్తుతి (వేదనా హరం)
 28. చిత్రకేతు కృత సంకర్షణ స్తవము (జ్ఞాన ప్రదం)
 29. జాంబవంత కృత కృష్ణ స్తుతి (మోహ హరం)
 30. తాపసోత్తముల కృష్ణ స్తుతి (శ్రేయస్కరం)
 31. దక్షాదుల విష్ణు స్తుతి (యజ్ఞఫలప్రదం)
 32. దిక్పాలకాదుల దేవదేవు స్తుతి (కార్యసిద్ధి ప్రదం)
 33. దితి రుద్ర స్తుతి (సంతాన ప్రదం)
 34. దేవకి చేసిన భగవంతుని స్తుతి (కడుపు చలువ)
 35. దేవతల నారాయణ స్తుతి (అభీష్ట ప్రదము)
 36. దేవతల భగవత స్తుతి (పాప హరం)
 37. దేవతల శ్రీహరి నుతి (శోభనకరంబు)
 38. దేవహూతి చేసిన కపిల స్తుతి (జ్ఞావ ప్రదం)
 39. ద్వాదశాదిత్య ప్రకారము (జ్ఞాన ఆరోగ్య ప్రదం)
 40. ద్వారకావాసుల స్తుతి (ఆత్మార్పణం)
 41. ధరాధిపుల కృష్ణ స్తుతి (కామ్యార్థ సిద్ధి)
 42. ధర్మజుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 43. ధర్మరాజు కృష్ణస్తుతి (శ్రేయస్కరం)
 44. ధ్రువుని విష్ణు స్తుతి (వాంచితార్థ ప్రదం)
 45. నాగకాంతల కృష్ణస్తుతి (భగవదనుగ్రహ ప్రదం)
 46. నారదుని కృష్ణ స్తుతి (శ్రీ కరం)
 47. నారాయణఋషికృత స్తుతి (జయ కరం)
 48. పితృజన స్తుతి (క్షేమ కరం)
 49. పృథు చక్రవర్తి చేసిన విష్ణు స్తుతి (సద్భక్తి ప్రదం)
 50. పృథ్వి చేసిన కృష్ణ స్తుతి (అభయ ప్రదం)
 51. ప్రచేతసుల విష్ణు స్తుతి (వాంచితార్థ ప్రదం)
 52. ప్రజాపతుల శివ స్తుతి (భయ హరం)
 53. ప్రహ్లాద కృత నృసింహ స్తుతి (రక్షా కరం)
 54. బహుళాశ్వుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 55. బ్రహ్మ స్తవంబు (ఆపద నివారణం)
 56. బ్రహ్మకృత గర్భస్థ వామన స్తోత్రం (ఆపద విమోచనము)
 57. బ్రహ్మకృత హరిస్తుతి
 58. బ్రహ్మదేవుని కృష్ణ స్తుతి (మోహ నాశము)
 59. బ్రహ్మదేవుని విష్ణు స్తుతి (క్లేశ హరం)
 60. బ్రహ్మదేవుని విష్ణుతత్త్వ స్తుతి. (భవభయ తారకం)
 61. బ్రహ్మదేవుని శివ స్తుతి (ఆరోగ్య ప్రదం)
 62. బ్రహ్మాది కృత నృసింహ స్తుతి (సర్వ భయ హరం)
 63. బ్రహ్మాది కృత శ్రీహరి స్తుతి (శ్రేయస్కరం)
 64. బ్రహ్మాది దేవతల నరనారాయణ స్తుతి (దయా ప్రదం)
 65. భాగీరథకృత గంగాస్తుతి (జయ ప్రదం)
 66. భీష్మస్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 67. భ్రమర గీతాలు (దైవానుగ్రహములు)
 68. శ్రీనాథనాథా - మహదాదుల హరి స్తుతి దండకం (భవ దుఃఖ హరం)
 69. మార్కండేయ కృత స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం)
 70. మాలాకారుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ ప్రదం)
 71. ముచికుందుడు కృష్ణుని స్తుతించుట (భక్తి వర్ధనం)
 72. మునివరుల కృష్ణ స్తుతి (సర్వాభీష్టప్రదం)
 73. మేదినీ కృత ఫృథు (విష్ణు) స్తుత (రక్షా కరం)
 74. మేదినీ కృత ఫృథు (విష్ణు) స్తుతి (రక్షా కరం)
 75. రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం)
 76. రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం)
 77. రుద్రోపదిష్టమైన యోగాదేశ విష్ణు స్తోత్రము (సర్వసిద్ధి ప్రదం)
 78. వరుణుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ కరం)
 79. వసుదేవుడు భగవంతుని పొగడుట (సంతాన లాభము)
 80. వింద్యావళీ కృత స్తుతి (ఇష్టకామ్యార్థ ప్రదము)
 81. విధాత వరాహ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 82. విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రము (సర్వాభీష్ట ప్రదం)
 83. వృత్రాసుర కృత స్తుతి (అనన్య భక్తి ప్రదము)
 84. శివకృత విష్ణు స్తుతి (సర్వ శ్రేయో కరం)
 85. శివజ్వరం చేసిన కృష్ణస్తుతి (జ్వర హరం)
 86. శివుని కృష్ణస్తుతి (రక్షణ ప్రదం)
 87. శుక కృత మోహినీ స్తుతి (శ్రేయో కరము)
 88. శుక స్తుతి (సర్వశుభప్రదం)
 89. శుకుని హరికథల స్తుతి (భక్తిఫలప్రదం)
 90. శ్రీమన్నారాయణ కవచము (జయ ప్రదం)
 91. శ్రీమానినీమానచోర దండకము (దైవానుగ్రహ కరం)
 92. శ్రుతదేవుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 93. శ్రుతిగీతలు (ఆత్మజ్ఞాన ప్రదం)
 94. సత్యవ్రత కృత మత్స్య స్తుతి (కష్ట నాశకము)
 95. సనకాదుల హరి స్తుతి (భగవదనుగ్రహ ప్రదం)
 96. సూత కృత స్తుతి (శ్రేయోదాయకం)
 97. హంసగుహ్య స్తవరాజము దక్షకృతం(సర్వాభీష్ట ప్రదము)
 98. నృగుడు కృష్ణుని కొనియాడుట (సంకట హరం)
 99. ముందుమాట
 100. అక్రూరుడు రామకృష్ణుల పొగడుట (భవపాశ హరం)
 101. షష్ఠస్కంధారంభ ప్రార్థనలు- (భక్తిప్రదం)
 102. మాలినీ పద్యాల మాలిక (భగవదనుగ్రహ ప్రదం)