పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

: పద్య మాణిక్యాలు - 2

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :