పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :PoTeBha
...

తెలుగు జాలజనులారా సుస్వాగతం. . మన తెలుగు భాగవతం అనేక "అర"లలో ఏర్చి కూర్చిన ఆణిముత్యాల భరిణ, రండి. . . ఆస్వాదించండి: